Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to rozwiązanie idealne dla osób dorosłych, które chcą zmienić lub poszerzyć swoje wykształcenie.
Jest to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego wykształcenia średniego (matura nie jest wymagana) oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

KKZ jest dla każdego kto ma 18 lat (niezależnie od poziomu wykształcenia)!

Jest to forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy zawodowej, stawiających na wysoką jakość kształcenia oraz wygodną formę zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności.

To propozycja dla osób chcących:

  • zdobyć zupełnie nowy zawód, a nawet kilka zawodów,
  • uzupełnić wiedzę zawodową,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo.

 

 

Kandydaci

  • absolwenci wszystkich typów szkół – od 7/8-klasowych szkół podstawowych, gimnazjów, poprzez wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych, po szkoły policealne,
  • studenci i absolwenci studiów wyższych, chcący wejść na rynek pracy z różnymi kwalifikacjami lub, którym zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
  • osoby, które przerwały naukę zawodu,
  • osoby, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale chcą nabyć wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę – często niedostępne w szkole przed wieloma laty,
  • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
  • osoby małoletnie (w uzasadnionych przypadkach).

Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat!

Co warto wiedzieć o KKZ?

Zawód bądź konkretne kwalifikacje można zdobyć na poziomie ZSZ lub Technikum, w zależności od posiadanego przez kandydata wykształcenia ogólnego (zasadniczego lub średniego) albo uzyskać uprawnienia do wykonywania konkretnych czynności na stanowisku pracy (w przypadku kandydatów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym).

UWAGA! Słuchacze kursów mogą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jednocześnie zdobyć wykształcenie średnie w LO dla Dorosłych, co pozwoli im, po ukończeniu kursu, uzyskać tytuł technika.

Nauka w danym zawodzie składa się z jednego, dwóch lub trzech poziomów czyli kwalifikacyjnych kursów zawodowych – odpowiednio K1, K2, K3. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, bo pozwala np. wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedną kwalifikację, uprawniającą do wykonywania konkretnych czynności. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które upoważnia go do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, prowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Program kwalifikacyjnych kursów zawodowych uwzględnia indywidualne ścieżki edukacji i kariery, tak by raz zdobyte przez słuchacza umiejętności nie były powielane. W związku z tym każdy zawód dzieli się na tzw. grupy efektów kształcenia:

1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
Oznacza to, że jeśli uczestnik zaliczył na jednym kursie przedmioty wspólne dla wszystkich zawodów, może być z nich zwolniony w przypadku uczestnictwa w innym kursie.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy;
PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;
JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo;
KPS – kompetencje personalne i społeczne;
OMZ – organizacja pracy małych zespołów (w przypadku kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach nauczanych na poziomie technika).

2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia
Obszar kształcenia to po prostu pokrewne zawody, np. w obszarze administracyjno-usługowym wyróżnia się m.in. zawody: technik rachunkowości, technik administracji, technik organizacji reklamy, sprzedawca i inne. Mają one wspólne kwalifikacje, co oznacza, że słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który realizował efekty wspólne dla danej branży może ubiegać się o zwolnienie z uczestnictwa w tych zajęciach.

3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach
(charakterystyczne tylko dla danego zawodu).

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Taka struktura umożliwia szybsze przekwalifikowywanie się lub zdobywanie nowych uprawnień zawodowych. Ponieważ w obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Aby dowiedzieć się więcej

Kliknij na: Kwalifikacyjne kursy zawodowe – krok po kroku – informator.

Wykaz kwalifikacji prowadzonych w Centrum: