Opiekun osoby starszej

Zawód, który zmieni Twoje życie!

Opiekun osoby starszej 341202

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

 

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej:
1) ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej;
2) diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej;
3) dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej;
4) mobilizowania osoby starszej do aktywności.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

SPO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.02.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.02.3. Diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej
SPO.02.4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
SPO.02.5. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
SPO.02.6. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
SPO.02.7. Język obcy zawodowy
SPO.02.8. Kompetencje personalne i społeczne
SPO.02.9. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Organizacja opieki nad osobą starszą
Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą
Metodyka pracy opiekuńczej
Język migowy
Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Opieka i wsparcie osoby starszej
Aktywizacja społeczna
Praktyka zawodowa