Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych, studiów produkcyjnych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Agencje reklamy różnią się w proponowanych przez siebie ofertach. Wszystkie łączy jedynie to, że głównym celem ich pracy jest jak najkorzystniejsze sprzedanie towarów lub usług dla jak najszerszej ilości potencjalnych klientów. Najbardziej renomowane firmy oferują kompleksowe kampanie promocyjne czy reklamowe, czyli same podsuwają pomysł na reklamę.

Pracując w agencji, technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako:

 • kierownik zlecenia (account executive) – osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji
 • pracownik działu kreacji (copywriter) – pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.
 • pracownik działu mediów (media planner) – osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy pracuje zarówno w biurze, jak i poza nim. Spotkania z klientami zajmują dużo czasu i nie zawsze muszą odbywać się w biurze. Niejednokrotnie w trakcie pracy trzeba odbyć nawet daleką podróż, jeśli wymaga tego interes klienta. Praca w plenerze lub studio ma z kolei miejsce w przypadku realizacji reklamówek telewizyjnych lub radiowych oraz złożonych sesji zdjęciowych. Jedynie pracownicy działu kreacji i mediów spędzają większość czasu w biurach. Osoba wykonująca ten zawód współpracuje z wieloma specjalistami z różnych dziedzin i zawodów.

Najczęstszymi współpracownikami są:

 • plastycy
 • reżyserzy
 • muzycy
 • badacze rynku
 • autorzy tekstów reklamowych

Podstawowym wymogiem do pracy w zawodzie jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Nie mniej ważny jest upór i cierpliwość w działaniu. Pod żadnym pozorem nie można okazywać niezadowolenia czy znużenia pracą w obecności klienta. Zdolność racjonalnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji są dodatkowym plusem, potwierdzającym przydatność do pracy w zawodzie. Jest to szczególnie ważne podczas negocjacji lub prezentacji wykonanej już pracy. Wymagana jest też znajomość co najmniej jednego języka obcego, z naciskiem na angielski, istotna jest umiejętność posługiwania się komputerem, plusem może być prawo jazdy. Warto inwestować w swoje umiejętności, bo choć polski rynek reklamy nie jest jeszcze w pełni ukształtowany, to wszystko wskazuje na to, że jest to rozwojowa dziedzina działalności.

Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

 • podstawy ekonomii
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
 • marketing
 • elementy towaroznawstwa
 • public relations
 • organizacja reklamy
 • psychologia reklamy
 • prawo
 • etyka i kultura zawodowa
 • język angielski
 • rysunek i liternictwo
 • historia sztuki i reklamy
 • grafika komputerowa
 • techniki poligraficzne
 • fotografia reklamowa
 • zajęcia specjalizujące

PKZ(A.p) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. przestrzega zasad funkcjonowania rynku finansowego;
 3. rozróżnia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw;
 4. posługuje się terminologią z zakresu prawa i etyki;
 5. charakteryzuje rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność do celów decyzyjnych;
 6. rozróżnia elementy marketingu oraz określa jego znaczenie w działalności reklamowej;
 7. posługuje się pojęciami z zakresu towaroznawstwa;
 8. określa psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania działalności reklamowej;
 9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego Słuchacz: określa cele przekazu reklamowego; dobiera narzędzia promocji; pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy; prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy; określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy; przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej; dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu … dalej

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

1. Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych Słuchacz: korzysta z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych; rozpoznaje rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej; stosuje narzędzia marketingu; opracowuje ofertę handlową zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami klientów; stosuje metody kalkulacji cen; opracowuje cenniki produktów i usług reklamowych; przygotowuje prezentację produktów … dalej