Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Opiekun osoby starszej

Zawód, który zmieni Twoje życie!

Kierunek w Szkole Policealnej

Kształcenie bezpłatne

Czas trwania: 2 lata

Tryb nauki: stacjonarny i zaoczny

Po ukończeniu nauki: możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje
w zawodzie w CKU w Koszalinie, bezpłatnie

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

Rynek pracy cały czas się zmienia. Kiedyś pożądani byli np. informatycy, a dzisiaj osoby będące wykwalifikowanymi opiekunami osób starszych.

Polskie i europejskie społeczeństwo starzeje się. Badania wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na pracowników do podstawowej pielęgnacji. Na liście znajdują się zawody pomocy społecznej, właśnie takie, jak opiekun osób starszych. Informacje o zapotrzebowaniu na zawody opiekuńcze systematycznie ogłaszane są na stronach internetowych. Oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE.

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Słuchacze kierunku uczą się prawidłowej opieki nad seniorami, odpowiadać na ich oczekiwania, aktywizować, pomagać, wspierać.

Ale zdobyta wiedza i umiejętności są uniwersalne, na pewno przydadzą się w codziennym życiu Tobie i Twoim bliskim. Wykorzystasz je w każdej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, podczas opieki nad chorym członkiem rodziny, itp.

To między innymi.:

 1. Umiejętność oceniania podstawowych funkcji życiowych.
 2. Udzielanie pierwszej pomocy stosownie do urazu oraz wykonywanie resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
 3. Opatrywanie ran różnych okolic ciała, unieruchamianie kości długich, głowy u poszkodowanego po urazie.

Dodatkowo poznasz: język migowy i język obcy w pomocy społecznej oraz podstawy psychologii i socjologii.

WYKAZ KWALIFIKACJI

MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej Słuchacz: posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej; rozpoznaje warunki życia osoby starszej; ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej; ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności; rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej; rozpoznaje i wykorzystuje … dalej

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 2. rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 3. dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 4. udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 5. nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

PKZ(Z.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej

Słuchacz:

 1. określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 2. określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 3. wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 4. przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 5. charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 6. dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 7. określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 8. określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 9. wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;
 10. określa modele i funkcje rodziny;
 11. określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 12. określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;
 13. identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;
 14. dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
 15. określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;
 16. rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;
 17. określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;
 18. stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;
 19. określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;
 20. określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;
 21. posługuje się językiem migowym;
 22. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.