Technik ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik ekonomista otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach EKA.04. i EKA.05., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Zakłady produkcyjne:

 • opracowanie planów techniczno-ekonomicznych i analiz kompleksowych
 • opracowanie i kontrola bieżących planów produkcyjnych
 • opracowanie danych o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-produkcyjnych
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami finansowymi, organami administracji samorządowej podmiotami gospodarczymi

Urzędy statystyczne:

 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z organizacją badań statystycznych i ich prowadzeniem
 • przygotowanie danych zamieszczanych w różnego rodzaju rocznikach statystycznych
 • wypełnianie ankiet dla centralnych, resortowych i terenowych organów statystycznych
 • przetwarzanie, prezentacje i udostępnianie danych statystycznych

Zakłady ubezpieczeniowe:

 • bieżąca obsługa osób poszkodowanych
 • sporządzanie dokumentacji z tytułu roszczeń
 • sporządzanie zestawień zbiorczych, szkód, umów i ubezpieczeń

Komórki finansowe:

 • rozliczanie operacji finansowych
 • sporządzanie kalkulacji
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem płatności
 • obsługa kont rozrachunków i środków pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Banki:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą osób lub instytucji biorących kredyty lub pożyczki
 • informowanie o sposobach i formach udzielania kredytów
 • nadzorowanie procedury uruchomienia linii kredytowej

Na wszystkich tych stanowiskach pracy, technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi (maszyna do pisania, fax, kopiarka), oraz powinien posiadać umiejętność pracy z podstawowymi programami komputerowymi (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne). Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro, zdarzają się jednak stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych znaczną część swoich obowiązków może wykonywać w terenie, szacując szkody. Osoba zatrudniona na stanowisku technika ekonomisty samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej. Wynika z tego, że jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale także z klientami. Praca technika ekonomisty jest ściśle związana z umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi. Niezbędne jest uodpornienie się na negatywne emocje interesantów, potrzebna jest duża doza taktu, właściwa aparycja i kultura osobista, wytrwałość, cierpliwość i zdolność koncentracji. Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.