Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Opiekun medyczny

Branża medyczna potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów!

Kierunek w Szkole Policealnej

Kształcenie bezpłatne
Czas trwania: 1 rok
Tryb nauki: stacjonarny i zaoczny

Po ukończeniu nauki: możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje
w zawodzie w CKU w Koszalinie, bezpłatnie

KORZYŚCI DLA CIEBIE:

1. Poznasz zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną.

2. Dowiesz się jak ocenić stan poszkodowanego i stosować procedury ratownicze w różnego rodzaju stanach zagrożenia życia.

3. Zdobyte umiejętności wykorzystasz nie tylko w pracy, ale i w życiu, bo będziesz umiał doradzić i pomóc bliskim, znajomym czy przypadkowo spotkanym ludziom.

4. Zdobędziesz wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii i socjologii.

5. Nauczysz się języka migowego i obcego zawodowego, w tym terminologii medycznej w pracy opiekuna medycznego.

5. Zdobędziesz umiejętności niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Poznasz i nauczysz się obsługiwać programy komputerowe wykorzystywane w ochronie zdrowia.

7. Znajdziesz pracę, bo zachodzące procesy demograficzne przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

WYKAZ  KWALIFIKACJI:

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

1. Rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej Słuchacz: charakteryzuje rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia; określa wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny; wykorzystuje metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej; uczestniczy w rozpoznawaniu problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej; … dalej

CELE KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

PKZ(Z.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, ortoptystka, opiekunka dziecięca, technik masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik ortopeda, technik dentystyczny, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik sterylizacji medycznej, technik elektroradiolog, technik elektroniki i informatyki medycznej

Słuchacz:

 1. wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;
 2. charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;
 3. przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
 4. wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych;
 5. przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy;
 6. charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
 7. dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
 8. udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 9. rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
 10. przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi;
 11. przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
 12. komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
 13. charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
 14. identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;
 15. sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;
 16. stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;
 17. współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
 18. charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;
 19. wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
 20. określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
 21. wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;
 22. przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
 23. posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum);
 24. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.