Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik administracji

NOWOŚĆ! SPECJALIZACJA „KADRY I PŁACE” Praca w zawodzie technik administracji związana jest z:

 • gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
 • wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek
 • sporządzaniem sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań
 • opracowywaniem projektów aktów administracyjnych
 • prowadzeniem postępowania kończącego sie wydaniem decyzji administracyjnej
 • prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej
 • planowaniem kosztów i przychodów
 • gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników

Technik administracji może być zatrudniony w:

 • administracji rządowej i administracjach specjalnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych
 • jednostkach organizacyjnych gminy
 • samorządach zawodowych i gospodarczych
 • przedsiębiorstwach
 • organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji

Urzędnik na nowo utworzonych szczeblach władzy – regionów czy powiatów, nie może już być ograniczonym do schematów trybem w maszynie biurokracji. Nowa kadra administracyjna to eksperci o wysokim prestiżu i zaufaniu społecznym dla ich kompetencji i bezstronności. Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Język angielski
 • Prawo cywilne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo finansów publicznych
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Gospodarka i gospodarowanie
 • Zarys statystyki
 • Rachunkowość i analiza ekonomiczna
 • Socjologia i psychologia społeczna
 • Technika biurowa
 • Organizacja pracy biurowej

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji słuSbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych
 6. osobowych;
  obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i
 9. decyzyjnej;
 10. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 11. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego Słuchacz: rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej; rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej; rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu; korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej; promuje nowoczesny model administracji publicznej; rozróżnia rodzaje aktów … dalej