Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej       341201

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

Szkoła Policealna, KKZ-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

-absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
-absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji SPO.01., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

1)planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;
2)świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;
3)wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej;
4)udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji.

Efekty kształcenia

SPO.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.01.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.01.3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo- wspierających osobie niepełnosprawnej
SPO.01.4. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego
SPO.01.5. Aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej
SPO.01.6. Język obcy zawodowy
SPO.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
SPO.01.8. Organizacja pracy małych zespołów

Wykaz przedmiotów kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy psychologii
Elementy pracy socjalnej
Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Język obcy zawodowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :
Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
Trening umiejętności i kompetencji społecznych
Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
Praktyka zawodowa