Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik administracji

Technik administracji       334306

Forma

Szkoła Policealna, KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

Szkoła Policealna-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe
KKZ-ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI
– absolwent KKZ otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji EKA.01., a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK ADMINISTRACJI
-Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z kształceniem na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji:
1) wykonywania prac biurowych w jednostce administracji;
2) udzielania informacji pracownikom oraz klientom;
3) kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji;
4) sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań;
5) udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym;
6) prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników;
7) sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami;
8) sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji;
9) przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

EKA.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
EKA.01.2. Podstawy administracji i prac biurowych
EKA.01.3. Sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych
EKA.01.4. Przygotowywanie i prowadzenie postępowania administracyjnego
EKA.01.5. Sporządzanie analiz i sprawozdań
EKA.01.6. Język obcy zawodowy
EKA.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
EKA.01.8. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Język obcy w administracji
Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
Podstawy prawa cywilnego
Podstawy prawa pracy
Podstawy prawa administracyjnego
Podstawy finansów publicznych

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Wykonywanie pracy biurowej
Postępowanie w administracji
Praktyka zawodowa