Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik mechatronik

Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki i informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu systemowym, które umożliwia równoległe rozwiązywanie wielu problemów i jednocześnie pobudza kreatywność. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, w zaawansowanym sprzęcie gospodarstwa domowego oraz w nowoczesnych zabawkach. Produkty z zastosowaniem mechatroniki charakteryzuje wielofunkcyjność, konfigurowalność, adaptacja do zmieniających się warunków oraz prosta obsługa. Praca technika mechatronika odbywa się w halach produkcyjnych, warsztatach naprawczych lub laboratoriach. W pomieszczeniach tych utrzymywana jest odpowiednia temperatura, wilgotność, czystość oraz porządek. Pomieszczenia są dobrze oświetlone oraz wentylowane (lub klimatyzowane). Zagrożenia wiążą się przede wszystkim z długotrwałym przebywaniem w polu elektromagnetycznym, naświetlaniem promieniami rentgenowskimi, zatruciem pyłami powstającymi przy szlifowaniu, kontaktem z substancjami alergicznymi (np. opary metali). Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum, trzyletnim technikum uzupełniającym lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika mechatronika jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym. Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz interpretuje ich wyniki. Instaluje i testuje oprogramowanie sterujące. Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i systemów. Instaluje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne. Dozoruje pracę urządzeń i systemów oraz ocenia ich stan techniczny. Przygotowuje i prowadzi dokumentację techniczną i ruchową. Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii. Stosuje przepisy bhp, ppoż i ochrony środowiska podczas wykonywanej pracy. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

Możliwości zatrudnienia Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • konstruktora,
 • technologa,
 • mistrza,
 • kierownika działu obsługi i napraw,
 • specjalisty ds. zaopatrzenia,
 • specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym,
 • operatora i programisty CNC,
 • diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego.

PKZ(E.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
 2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
 4. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(?t+?);
 5. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 6. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
 7. sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
 8. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 9. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 10. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 11. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 12. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 13. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 14. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;
 15. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
 16. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechatronik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk

Słuchacz:

 1. wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;
 2. sporządza wykresy w skali logarytmicznej;
 3. charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 4. dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;
 5. określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;
 6. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
 7. dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;
 8. sporządza dokumentację z wykonywanych prac;
 9. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik energetyk, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
Słuchacz:

 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(M.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik
Słuchacz:

 1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
 2. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 3. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
 4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych Słuchacz: wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych; rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne; rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych; przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów; określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych; przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych … dalej

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

poprzednia nazwa: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych Słuchacz: wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych; dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn; dobiera materiały konstrukcyjne; rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej; przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu; określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów … dalej