Technik inżynierii sanitarnej

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 311218

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik inżynierii sanitarnej otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach BUD.09. i BUD.20., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

W trakcie nauki słuchacze uczą się zasad posługiwania dokumentacją techniczną, projektowania prostych instalacji, właściwego doboru materiałów, sporządzania kalkulacji robót, przeprowadzania robót remontowych i instalacyjnych. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika urządzeń sanitarnych jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym. Po zakończeniu nauki absolwenci mogą organizować roboty montażowe, opracowywać kosztorysy robót czy też prowadzić dokumentację techniczną. Technik urządzeń sanitarnych pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych – w budynkach. Ponadto może zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach i kuchniach. Przykładowe zadania dla technika urządzeń sanitarnych to:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • wykonywanie rysunków instalacyjnych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących sieci i instalacji,
 • opracowywanie projektów organizacji prac instalacyjnych,
 • wykonywanie kalkulacji robót,
 • nadzorowania prawidłowości i jakości montażu urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych,
 • instalatorskich,
 • w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
 • energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

Absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.