Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona jest w pracowniach Centrum oraz poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

Aktualności

PRAKTYKA ZAWODOWA Przypominamy!

Słuchacze kursów: K83 (kwalifikacja SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów), K86 (kwalifikacja BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych), K87 (kwalifikacja EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych), aby ukończyć kurs, muszą zrealizować praktykę w wybranej firmie w wymiarze: K83 – 280 godzin K86 – 280 … dalej

Regulamin praktyk zawodowych

Słuchacz szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgłasza kierownikowi warsztatu szkolnego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem. Poniżej znajduje się formularz wniosku o wystawienie umowy, który należy wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki zawodowej do pokoju W32 (budynek kształcenia praktycznego) lub przesłać e-mailowo na adres: kursy@ckukoszalin.edu.pl Wniosek wypełnia słuchacz.

Dzienniczki praktyk według poszczególnych zawodów:

Technik administracji:
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.68

Technik informatyk:

kwalifikacyjny kurs zawodowy INF.03
kwalifikacyjny kurs zawodowy EE.08
kwalifikacyjny kurs zawodowy EE.09

Technik inżynierii sanitarnej:
kwalifikacyjny kurs zawodowy BUD.20

Technik rachunkowości:
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.36
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.65
kwalifikacyjny kurs zawodowy EKA.05
kwalifikacyjny kurs zawodowy EKA.07

Technik ekonomista
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.35

Technik mechanik:
kwalifikacyjny kurs zawodowy MG.19
kwalifikacyjny kurs zawodowy MG.44
kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.05
kwalifikacyjny kurs zawodowy MEC.09

Technik usług kosmetycznych:
szkoła policealna AU.61 i AU.62
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.61
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.62

Opiekun medyczny:
szkoła policealna MS.04
kwalifikacyjny kurs zawodowy MS.04

Technik fotografii i multimediów:
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.28

Technik spedytor:
kwalifikacyjny kurs zawodowy SPL.05

Technik masażysta:
szkoła policealna MED.10
szkoła policealna MS.01
szkoła policealna MS.1 (podstawa programowa obowiązująca od 01.09.2017 r.)

Uwaga! Do wydruku dzienniczka praktyk wydrukuj najpierw strony nieparzyste,
przełóż kartki i wydrukuj strony parzyste. Zobacz jak to zrobić.