Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik inżynierii sanitarnej

W trakcie nauki słuchacze uczą się zasad posługiwania dokumentacją techniczną, projektowania prostych instalacji, właściwego doboru materiałów, sporządzania kalkulacji robót, przeprowadzania robót remontowych i instalacyjnych. Zawodu tego można się uczyć w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych w zakładach pracy. Warunkiem uzyskania tytułu technika urządzeń sanitarnych jest przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożenie go z wynikiem pozytywnym. Po zakończeniu nauki absolwenci mogą organizować roboty montażowe, opracowywać kosztorysy robót czy też prowadzić dokumentację techniczną. Technik urządzeń sanitarnych pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych, czyli między budynkami jak i wewnętrznych – w budynkach. Ponadto może zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach i kuchniach. Przykładowe zadania dla technika urządzeń sanitarnych to:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • wykonywanie rysunków instalacyjnych,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji istniejących sieci i instalacji,
 • opracowywanie projektów organizacji prac instalacyjnych,
 • wykonywanie kalkulacji robót,
 • nadzorowania prawidłowości i jakości montażu urządzeń sanitarnych oraz sieci komunalnych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach budowlanych,
 • instalatorskich,
 • w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,
 • energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

Absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

PKZ(B.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik inżynierii sanitarnej, technik gazownictwa

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 3. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości;
 4. rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;
 5. rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu;
 6. rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości;
 7. sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze;
 8. rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości;
 9. rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych;
 10. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 11. rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości;
 12. określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów;
 13. wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych Słuchacz: rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików; rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje; posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; planuje kolejność robót … dalej

BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych Słuchacz: określa sposoby uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych; rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych; określa warunki odprowadzania ścieków; posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych … dalej