Opiekun medyczny

Branża medyczna potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów!

Opiekun medyczny       532102

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacja

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Czas trwania

1,5 roku (3 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

Szkoła Policealna-wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

– absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacjiMED.14. Świadczenie usług medyczno- -pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:
1) rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2) świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

MED.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
MED.03.2. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
MED.03.3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną
MED.03.4. Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.03.5. Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.03.6. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MED.03.7. Język obcy zawodowy
MED.03.8. Kompetencje personalne i społeczne
MED.03.9. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
Zdrowie publiczne
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
Zarys psychologii, socjologia
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
Język migowy
Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia
Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
Praktyka zawodowa