Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK 311410

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik mechatronik otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach ELM.03. i ELM.06., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK MECHATRONIK

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

 

Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z nauką na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Technik mechatronik ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi. Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • obsługa i programowanie sterowników PLC
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych. Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:
 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego,pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

  CELE KSZTAŁCENIA

  Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych: 1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
  2)w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:
 • eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

  EFEKTY KSZTAŁCENIA

  ELM.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  ELM.03.2. Podstawy mechatroniki
  ELM.03.3. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
  ELM.03.4. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
  ELM.03.5. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
  ELM.03.6. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
  ELM.03.7. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  ELM.03.8. Język obcy zawodowy
  ELM.03.9. Kompetencje personalne i społeczne

  ELM.06.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy *
  ELM.06.2. Podstawy mechatroniki*
  ELM.06.3. Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
  ELM.06.4. Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06.5. Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  ELM.06.6. Język obcy zawodowy*
  ELM.06.7. Kompetencje personalne i społecznych*
  ELM.06.8. Organizacja pracy małych zespołów*

  *Możliwe jest zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia.