Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik handlowiec

Wybierając ten kierunek nauczysz się:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi i prawnymi
 • korzystać z różnych źródeł prawa ( finansowego, handlowego, cywilnego, pracy)
 • stosować instrumenty marketingu, w tym organizować i prowadzić działania reklamowe
 • ewidencjonować , interpretować i analizować operacje gospodarcze
 • wykonywać podstawowe prace bilansowe przy wykorzystaniu środków technicznych
 • prowadzić rozliczenia z tytułu podatków i opłat, z instytucjami ubezpieczeniowymi oraz innymi podmiotami
 • zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej
 • prowadzić negocjacje handlowe
 • redagować korespondencje handlową w języku polskim i obcym
 • samodzielnie posługiwać się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem (Rewizor, Subiekt, Rachmistrz, Gratyfikat)
 • rozpoznawać właściwości towarów w oparciu o posiadaną wiedzę towaroznawczą
 • przestrzegać przepisów: bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, prawa pracy oraz ochrony środowiska

Powyższe kwalifikacje zdobędziesz w pracowniach przedmiotowych: komputerowej, rachunkowości, ekonomiki, techniki biurowej.

PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
 2. klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
 3. przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
 4. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
 5. przestrzega zasad odbioru towarów;
 6. rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
 7. przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
 8. przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
 9. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 10. przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
 11. określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;
 12. sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych Słuchacz: korzysta z różnych źródeł informacji o rynku; dobiera metody badań i analizy rynku; dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych; stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej; realizuje zadania związane z działalnością reklamową; dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej; podejmuje decyzje … dalej

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży Słuchacz: przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; przestrzega zasad ustalania cen towarów; oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży; stosuje metody i formy prezentacji towarów; informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przestrzega … dalej