Technik rachunkowości

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie technik rachunkowości otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach EKA.05. i EKA.07., a po zdaniu, przeprowadzanych przez OKE, egzaminów zawodowych w zakresie kwalifikacjach EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent KKZ w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Technik rachunkowości sprawnie wykonuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin. Praca technika rachunkowości polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

 • prowadzenie rachunkowości
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • kontroli dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych
 • obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w tym zawodzie powinno z jednej strony zapewnić kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś przygotowanie techników rachunkowości powinno oznaczać wyposażenie ich w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się, lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Poza tym kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • systematyczność i wytrwałość
 • umiejętność współdziałania