Technik obsługi turystycznej

Do zadań technika obsługi turystycznej należy kompleksowe świadczenie usług turystycznych, czyli: przyjmowanie zleceń (życzeń) klienta, programowanie imprez, kalkulowanie zamawianych świadczeń, czuwanie nad prawidłową realizacją zamawianych usług, dbanie o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa głównie poprzez profesjonalną obsługę turystów. Technik obsługi turystycznej może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Ponadto może pracować w podmiotach gospodarczych zajmujących się organizacją i obsługą turystyczną: biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się organizacją i promocją turystyki, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach, domach wczasowych, działach socjalnych w zakładach pracy. Do obowiązków technika obsługi turystycznej należy:

 • informowanie zainteresowanych osób o usługach świadczonych przez biuro podróży
 • przedstawienie dokładnych ofert klientowi
 • dokonanie odpowiednich rezerwacji

Z organizowaniem imprez turystycznych wiąże się konieczność nawiązywania kontaktów i współpracy z polskimi i zagranicznymi biurami podróży. Praca technika obsługi turystycznej jest pracą biurową, i z reguły ma charakter indywidualny. Czasem jednak przy organizowaniu imprez turystycznych może pracować cały zespół, składający się z przedstawicieli kilku biur podróży. Kontakty z innymi ludźmi są niezbędne i intensywne, co często stwarza ryzyko powstawania konfliktów. Przykładem bezpośrednich kontaktów jest odpowiadanie na pytania klienta, konsultowanie z nim szczegółów wycieczki, negocjowanie warunków umowy, doradzanie w wyborze oferty. Ze względu na to, że praca w tym zawodzie wiąże się z bezpośrednimi kontaktami z wieloma ludźmi, trzeba umieć łatwo nawiązywać z nimi kontakty. Charakter pracy wymaga:

 • dużej odporności emocjonalnej
 • umiejętności harmonijnego współdziałania z innymi
 • jednocześnie dużej samodzielności
 • umiejętności zaplanowania i zorganizowania sobie własnej pracy
 • ważna jest również zdolność koncentracji uwagi i zarazem jej podzielność

W ciekawszym przygotowaniu katalogów i broszur reklamowych bardzo pomaga wyobraźnia i myślenie twórcze. Wykaz przedmiotów objętych planem nauczania:

 • język angielski
 • język obcy zawodowy
 • podstawy ekonomiczne i prawne
 • obsługa ruchu turystycznego
 • organizacja turystyki
 • technika pracy biurowej
 • podstawy rachunkowości i finansów
 • marketing w turystyce
 • zajęcia praktyczne

PKZ(T.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej
Słuchacz:

 1. charakteryzuje rodzaje turystyki;
 2. rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym;
 3. charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych;
 4. stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki;
 5. rozróżnia produkty turystyczne;
 6. rozróżnia rodzaje usług turystycznych;
 7. charakteryzuje rynek usług turystycznych;
 8. charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
 9. przestrzega zasad marketingu dotyczących turystyki;
 10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Słuchacz: określa obowiązki i … Czytaj dalej Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

0 komentarzy

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

1. Prowadzenie informacji turystycznej Słuchacz: tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej; udziela informacji turystycznej; … Czytaj dalej T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

0 komentarzy