Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Fotograf

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

  1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
  2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
  3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
  4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
  5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
  6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
  7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
  8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

 

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych Słuchacz: przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu; organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego; określa metody rejestracji obrazu; dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych; przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego; wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego; sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych. 2. Rejestracja … dalej

0 komentarzy