Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik fotografii i multimediów

Poprzednia nazwa: fototechnik.

Zobacz nasze filmy z zajęć:

 

 

Fotografia, filmy, animacje.

Forma

Wybrany KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
(poprzednia nazwa: A.20. Rejestracja i obróbka obrazu)
AU.28. Realizacja projektów multimedialnych
(poprzednia nazwa: A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych)

Czas trwania

2 semestry

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Już dziś możesz złożyć wniosek na wybrany KKZ (AU.23 lub AU.28).

Wymagania

Ukończone 18 lat.
Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum.

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

Po ukończeniu nauki:

 • możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie, bezpłatnie,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
  A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  A.55. Drukowanie cyfrowe.

KORZYŚCI  DLA CIEBIE:

Postęp technologiczny i powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniły się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem materiałów fotograficznych i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w internecie. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, poszukiwanych na rozwijającym się rynku szeroko pojętych usług cyfrowych.

Nauczysz się m.in.:

 • rejestrować obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
 • wykonywać obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych
 • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych
 • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń
 • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych
 • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

WYKAZ  KWALIFIKACJI

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Poprzednia nazwa: A.20. Rejestracja i obróbka obrazu. 1. Organizacja prac fotograficznych Słuchacz: przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu; organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego; określa metody rejestracji obrazu; dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych; przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego; wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego; sporządza dokumentację z zakresu planowania … dalej

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

Poprzednia nazwa: A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. Forma KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy W zawodzie Technik fotografii i multimediów Technik cyfrowych procesów graficznych Tryb nauki Zaoczny Tryb naboru Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś! Ilość godzin 518 godzin (195 h zawodowych + 160 h praktyki zawodowej + 163 h ogólnych) Czas trwania … dalej

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, technik fotografii i multimediów, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
 3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
 5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
 6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
 7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.