Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Fototechnik

Fotografii się nie robi, tylko tworzy

Kierunek na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych

Kształcenie bezpłatne

Czas trwania: 3 semestry

Tryb nauki: zaoczny

Po ukończeniu nauki:

 • możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie, bezpłatnie,
 • możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji
  A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
  A.55. Drukowanie cyfrowe.

KORZYŚCI  DLA CIEBIE:

Postęp technologiczny i powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniły się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem materiałów fotograficznych i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w internecie. Kształcenie w zawodzie fototechnik przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, poszukiwanych na rozwijającym się rynku szeroko pojętych usług cyfrowych.

Nauczysz się m.in.:

 • rejestrować obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych
 • wykonywać obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych
 • przygotowywać materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych
 • tworzyć obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń
 • dobierać metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych
 • wykonywać prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

WYKAZ  KWALIFIKACJI

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych Słuchacz: przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu; organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego; określa metody rejestracji obrazu; dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych; przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego; wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego; sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych. 2. Rejestracja … dalej

0 komentarzy

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych Słuchacz: rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych; określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych; gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe; przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych; przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej; rejestruje materiały w postaci cyfrowej; dobiera oprogramowanie do tworzenia … dalej

0 komentarzy

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

PKZ(A.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: fotograf, fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej;
 2. charakteryzuje techniki zapisu obrazu;
 3. dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu;
 4. rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu;
 5. charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych;
 6. prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym;
 7. stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych;
 8. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.