Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik masażysta

Moją perspektywą – ZAWÓD!

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego „Moją perspektywą – ZAWÓD!”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Projekt skierowany jest do 24 słuchaczy Szkoły Policealnej w zawodzie TECHNIK MASAŻYSTA z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

Dofinansowanie projektu z UE: 1 953 498,56 zł

Numer projektu: RPZP.08.06.00-32-K061/16

Technik masażysta należy do personelu medycznego. Stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Nauka w zawodzie technik masażysta odbywa się w ramach projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!” pod egidą Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dzięki czemu nasi słuchacze będą mogli zdobyć bezpłatnie dodatkowe kwalifikacje.

 • Forma:  Szkoła Policealna – BEZPŁATNIE
 • Czas trwania: 2 lata
 • Tryb nauki: stacjonarny
 • Po ukończeniu nauki: możliwość zdawania egzaminu państwowego potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie w CKU w Koszalinie, bezpłatnie

Rekrutacja słuchaczy do Szkoły Policealnej w zawodzie technik masażysta w ramach projektu „Moją perspektywą – ZAWÓD!II nabór rozpocznie się 29 maja 2017 r.  i trwać będzie do 25.08.2017 r. (w przypadku wolnych miejsc rekrutacja może zostać przedłużona).

Dokumenty

Kandydat/kandydatka ubiegający się o udział w projekcie składa następujące dokumenty do sekretariatu szkoły:

 1. wypełniony wniosek do szkoły policealnej,
 2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla,
 3. 2 fotografie – podpisane (imię i nazwisko),
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich,
 5. dowód osobisty (do wglądu),
 6. formularz zgłoszeniowy do projektu – zał.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 7. deklarację uczestnictwa w projekcie – zał.2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 8. oświadczenie Uczestnika Projektu – zał.3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 9. załącznik do formularza zgłoszeniowego do projektu CKU.
Regulamin

Warunki uczestnictwa w projekcie zawarte są w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dostępnym w sekretariacie szkoły i u koordynatora projektu, natomiast szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia w ramach Projektu „Moją perspektywą-ZAWÓD!” określa zał. 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie wywieszona na tablicy informacyjnej projektu dnia 28 sierpnia 2017 roku II nabór.

Wsparcie

Zadania realizowane będą przez kolejne trzy lata (2017-2019). Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 24 osoby podejmujące naukę w szkole policealnej w zawodzie technik masażysta, które rozpoczną naukę w semestrze wiosennym roku szkolnego 2016/2017 oraz w semestrze jesiennym roku szkolnego 2017/2018.
Słuchacze zostaną objęci programem rozwoju zawodowego dla technika masażysty, który zakłada indywidualną ścieżką wsparcia.

Ścieżka wsparcia obejmuje:

 1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego:
  a. indywidualnego (w wymiarze 5 godzin dla uczestnika)
  b. grupowego (w wymiarze 6 godzin dla grupy).
  Poradnictwo zawodowe jest ukierunkowane na rozwój zawodowy słuchacza oraz zdobycie lub poszerzenie wiedzy w szczególności z zakresu poruszania się po rynku pracy.
 2. Uczestnictwo słuchaczy w formach doskonalenia pozwalających na zwiększenie szans na rynku pracy.
  Zaproponowane formy szkoleń i kursów stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców zatrudniających techników masażystów.
  a. Kurs na wychowawcę/kierownika wypoczynku
  b. Kurs „Otwieranie działalności gospodarczej”
  c. Kurs masażysty Spa&Wellnes
  d. Kurs Kinezjotapingu
  e. Kurs prawa jazdy Kategorii B

Zadania mają na celu rozwijanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w trakcie nauki w szkole, oraz zdobywanie wiadomości wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego opisanego w podstawie programowej.

Technik masażysta na pewno znajdzie dla siebie miejsce na rynku pracy w kraju i za granicą.
Najpopularniejsze miejsca pracy dla techników masażystów to szpitale i przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele, ośrodki wypoczynkowe i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu. Liczba tego typu miejsc ciągle rośnie i stają się one bardzo popularne.

Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są także do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.

Ci, których nie interesuje zatrudnienie w salonach odnowy, mogą zdecydować się na inną ścieżkę rozwoju zawodowego i postawić na masaż sportowy. Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia, mogą stać się zawodowymi masażystami sportowymi.

Wykaz kwalifikacji

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu

1. Wykonywanie masażu medycznego Słuchacz: 1) charakteryzuje budowę i czynności układów i narządów człowieka; 2) określa wskazania i przeciwwskazania do poszczególnych rodzajów masażu medycznego; 3) przestrzega zasad wykonywania poszczególnych rodzajów masażu medycznego; 4) wyjaśnia mechanizmy działania poszczególnych rodzajów masażu medycznego na organizm człowieka; 5) dobiera pozycje ułożeniowe pacjenta i przygotowuje go do masażu medycznego; 6) … dalej

Cele kształcenia

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania masażu medycznego;
2) wykonywania masażu sportowego;
3) wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
4) prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

PKZ(A.aa) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

Słuchacz:

1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka;
2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia;
3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia;
4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych;
5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy;
6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia;
7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych;
8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym;
10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi;
11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki;
12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną;
13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu;
14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim;
15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa;
16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych;
17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem;
18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce;
19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce;
20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych;
21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych;
22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników;
23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum);
24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.