Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń. Popularyzuje na terenie zakładu zagadnienia bhp oraz prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Przeprowadza kontrolę pod względem przestrzegania zasad i przepisów bhp. Informuje bezpośredniego przełożonego o występujących w zakładzie zagrożeniach wraz z wnioskami zobowiązującymi do ich usunięcia. Odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest zabroniona. Ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy oraz prowadzi dokumentację w tym zakresie. Współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań okresowych i specjalistycznych pracowników. Może prowadzić wszelkie szkolenia bhp w ramach posiadanych kwalifikacji zawodowych i posiadanych uprawnień. Technik BHP może pracować we wszystkich instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach. Predyspozycje psychiczne i fizyczne

  • Wysokie poczucie odpowiedzialności
  • Zdolność koncentracji uwagi
  • Uzdolnienia rachunkowe
  • Zdolność logicznego rozumowania
  • Komunikatywność
  • Podzielność uwagi
  • Dobra pamięć

Konieczne:

  • Duża sprawność narządu wzroku

Wskazane:

  • Wysoka sprawność fizyczna
  • Sprawność narządu słuchu i równowagi

Więcej informacji znajdziesz na www.praca.gov.pl/index.php?page=klasyfikacja_zawodow [zawód: inspektor bezpieczeństwa pracy, kod zawodu = 315202]

MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Słuchacz: określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy; nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych; ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy; formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy … dalej