Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy       325509

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Czas trwania

1,5 roku

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie TECHNIK BHP

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce bezpłatnie.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:
1) monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią
w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3) opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,
biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5) ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6) organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

BPO.01.1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.2. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.3. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
BPO.01.4. Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.5. Ocena ryzyka zawodowego
BPO.01.6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
BPO.01.7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
BPO.01.8. Język obcy zawodowy
BPO.01.9. Kompetencje personalne i społeczne
BPO.01.10. Organizacja pracy małych zespołów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW W TOKU KSZTAŁCENIA

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy prawa pracy
Techniczne bezpieczeństwo pracy
Ergonomia w procesie pracy
Zagrożenia w środowisku pracy
Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

Ocena ryzyka zawodowego
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Praktyka zawodowa