Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kierunki kształcenia w CKU Koszalin

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna, pozaszkolna forma kształcenia.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych i przygotowują do egzaminu zawodowego tak samo,  jak szkoła branżowa I i II stopnia, technikum i szkoła policealna.

Ta forma kształcenia przeznaczona jest dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat, chcących:

  • kontynuować naukę zawodu, ponieważ wcześniej z różnych przyczyn były zmuszone przerwać edukację,
  • dokumentem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
  • zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
  • uzupełnićwiedzę zawodową i podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
  • przekwalifikowaćsię zawodowo,
  • osiągnąć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowy zawód, a nawet kilka zawodów, poszukiwanych na rynku pracy.Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego:

– absolwent otrzymuje zaświadczenie* o ukończeniu kursu w danej kwalifikacji,

– jeśli absolwent zda egzamin zawodowy, przeprowadzany przez OKE, w danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo* potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

*Zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji są wydawane bez względu na wykształcenie

– jeśli absolwent potwierdzi zdanymi egzaminami zawodowymi wszystkie kwalifikacje składające się na dany zawód i posiada odpowiedni poziom wykształcenia (średnie lub średnie branżowe (również wyższe), zdobywa pełen zawód, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem – dyplomem z tytułem technika, tytułem zawodowym.

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są w naszej placówce bezpłatnie.

Jeśli słuchacz KKZ nie posiada wykształcenia średniego, a chce uzyskać dyplom technika w zawodzie, może bezpłatnie uzupełnić wykształcenie w CKU Koszalin w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Naukę w LO można podjąć równocześnie z nauką na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zawody w CKU Koszalin:

Na skróty
Rekrutacja
Sekretariat słuchaczy dla Dorosłych
Centrum Doradztwa i Kariery
Koszalin, ul. Jana Pawła II 17
tel. 94 345 18 22 wewnętrzny 38
tel. 94 345 30 60
e-mail: cku@ckukoszalin.edu.pl