Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Do głównych zadań montera sieci i instalacji sanitarnych należy:

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej
 • wykonywanie innych zadań związanych z powyższym
 • nadzór innych pracowników

Ze względu na różnorodność wykonywanych zadań miejsca pracy monterów instalacji sanitarnych są różne. Może on pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Czynniki ujemne towarzyszące jego pracy to: hałas, wibracje, zmienna temperatura powietrza. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. Z reguły czas pracy wynosi 8 godzin dziennie. Niekiedy ulega zwiększeniu i zachodzi konieczność pracy w wolne soboty. W zawodzie tym na czas pracy wpływają: terminowość dostaw, awarie, warunki pogodowe. Praca wiąże się z koniecznością czasowych wyjazdów, gdyż większość firm realizuje zlecenia na terenie całego kraju, a nawet poza jego granicami.

Wiedza:

 • z zakresu znajomości budowy urządzeń technicznych
 • z zakresu posługiwania się sprzętem kontrolno-pomiarowym

Zainteresowania:

 • techniczne
 • matematyczne – pomagające w wykonywaniu obliczeń

Zdolności i umiejętności:

 • zdolność logicznego rozumowania
 • zdolności organizacyjne
 • wyobraźnia przestrzenna – potrzebna do prawidłowego odczytania rysunków technicznych

Predyspozycje psychiczne i fizyczne

Konieczne:

 • sprawność narządów ruchu – ze względu na pracę w terenie
 • sprawność narząd równowagi – praca na wysokości i głębokości
 • chęć dokształcania się – zmieniają się metody pracy, maszyny, urządzeń i przyrządów pomiarowych oraz stosowane materiały
 • spostrzegawczość i dokładność – źle wykonana praca może przysporzyć kłopoty
  umiejętność współpracy i postępowania z ludźmi
 • umiejętność szybkiego podejmowania trafnych decyzji
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
 • umiejętność pracy w szybkim tempie

Wskazane:

 • brak lęku wysokości – możliwość pracy na wysokości
 • odwaga i stanowczość – od tego może zależeć jego bezpieczeństwo oraz
 • bezpieczeństwo jego pracowników

Głównymi pracodawcami dla monterów sieci i instalacji sanitarnych są:

 • zakłady przemysłowe i usługowe
 • placówki administracyjne i oświatowe
 • przedsiębiorstwa budowlano-montażowe
 • inne zakłady usługowe

Duże szanse mają osoby, które posiadają wieloletni staż pracy w wykonywaniu zawodu i posiadają odpowiednie umiejętności. Ciągły rozwój cywilizacyjny kraju stwarza coraz większe szanse zatrudnienia fachowców w tej dziedzinie.

Wykształcenie minimalne: ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu technicznym.

PKZ(B.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;
 2. rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;
 3. rozpoznaje materiały budowlane i określa ich właściwości;
 4. rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych oraz ich elementy;
 5. rozpoznaje rodzaje i elementy podziemnej infrastruktury terenu;
 6. rozpoznaje materiały stosowane do budowy sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz określa ich właściwości;
 7. sporządza rysunki techniczne oraz szkice robocze;
 8. rozpoznaje paliwa gazowe oraz określa ich właściwości;
 9. rozróżnia urządzenia energetyczne stosowane w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych;
 10. rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych;
 11. rozróżnia rodzaje gruntów oraz określa ich właściwości;
 12. określa sposoby wykonywania robót ziemnych oraz zabezpieczania i odwadniania wykopów;
 13. wykonuje pomiary związane z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych Słuchacz: rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików; rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje; posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych; planuje kolejność robót … dalej