Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik ekonomista

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m. in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych. Technik ekonomista bierze udział w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, motywowaniu oraz kontroli. Szczegółowe cele jego pracy są bardzo ściśle związane z konkretnym stanowiskiem i zakładem pracy, w którym jest zatrudniony. Zakłady produkcyjne:

 • opracowanie planów techniczno-ekonomicznych i analiz kompleksowych
 • opracowanie i kontrola bieżących planów produkcyjnych
 • opracowanie danych o podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-produkcyjnych
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami finansowymi, organami administracji samorządowej podmiotami gospodarczymi

Urzędy statystyczne:

 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z organizacją badań statystycznych i ich prowadzeniem
 • przygotowanie danych zamieszczanych w różnego rodzaju rocznikach statystycznych
 • wypełnianie ankiet dla centralnych, resortowych i terenowych organów statystycznych
 • przetwarzanie, prezentacje i udostępnianie danych statystycznych

Zakłady ubezpieczeniowe:

 • bieżąca obsługa osób poszkodowanych
 • sporządzanie dokumentacji z tytułu roszczeń
 • sporządzanie zestawień zbiorczych, szkód, umów i ubezpieczeń

Komórki finansowe:

 • rozliczanie operacji finansowych
 • sporządzanie kalkulacji
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem płatności
 • obsługa kont rozrachunków i środków pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

Banki:

 • wykonywanie zadań związanych z obsługą osób lub instytucji biorących kredyty lub pożyczki
 • informowanie o sposobach i formach udzielania kredytów
 • nadzorowanie procedury uruchomienia linii kredytowej

Na wszystkich tych stanowiskach pracy, technik ekonomista powinien umieć posługiwać się urządzeniami biurowymi (maszyna do pisania, fax, kopiarka), oraz powinien posiadać umiejętność pracy z podstawowymi programami komputerowymi (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne). Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro, zdarzają się jednak stanowiska pracy, które są związane z wykonywaniem zawodu w różnych miejscach. Na przykład technik ekonomista zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych znaczną część swoich obowiązków może wykonywać w terenie, szacując szkody. Osoba zatrudniona na stanowisku technika ekonomisty samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej. Wynika z tego, że jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale także z klientami. Praca technika ekonomisty jest ściśle związana z umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi. Niezbędne jest uodpornienie się na negatywne emocje interesantów, potrzebna jest duża doza taktu, właściwa aparycja i kultura osobista, wytrwałość, cierpliwość i zdolność koncentracji. Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, mniej lub bardziej związanych z gospodarką, pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji słuSbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych Słuchacz: sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych; klasyfikuje aktywa i pasywa; wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; identyfikuje kategorie wynikowe; przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia … dalej

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków Słuchacz: stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań; określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej; rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców; organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami; stosuje strategie marketingowe; prowadzi sprawy związane z obrotem … dalej