Samorząd Słuchaczy

Opiekunowie Samorządu Słuchaczy:

  • mgr Ilona Sondej
  • mgr Jolanta Kaczmaryk

Prezydium Rady Słuchaczy Szkoły Stacjonarnej w roku szkolnym 2016/2017:

  • przewodniczący: Sandra Karczewska 5LS
  • zastępca przewodniczącego: Żaneta Iwańska 5LS
  • skarbnik: Magdalena Pająk 3LS
  • sekretarz: Emilia Rembisz 3LS

Prezydium Rady Słuchaczy Szkoły Zaocznej w roku szkolnym 2016/2017:

  • przewodniczący: Konrad Łata 3LZ
  • zastępca przewodniczącego: Renata Grosiak 3LZ
  • skarbnik: Agnieszka Leśnicka 5LZ
  • sekretarz: Marcin Drewniok 3LZ

Regulamin Samorządu Słuchaczy (pobierz)

Informacja dla słuchaczy

Uchwałą nr 1/2011 r. Rady Słuchaczy Szkoły Zaocznej z dnia 08 października 2011 r. podjęto decyzje o utworzeniu budżetu Rady Słuchaczy tworzonego z wpłat słuchaczy w wysokości 10 złotych w semestrze. Środki wydatkowane będą na potrzeby słuchaczy zgodnie z Regulaminem Samorządu Słuchaczy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie zgodnie z listą obecności. Słuchacze wpłacają składki Skarbnikowi Semestru, który przekazuje je opiekunowi Samorządu Słuchaczy lub wpłaca na konto.
Terminy wpłat:
– za I semestr do 1 grudnia,
– za II semestr do 15 kwietnia.
Słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty semestralnej do Przewodniczącego Rady Słuchaczy (zgodnie z regulaminem Rady Słuchaczy).

Konto Bankowe

Rady Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica
ul. Jana Pawła II 17, 75-452 Koszalin
nr konta 78 8566 0003 0600 2000 5005 0001
BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY w DARŁOWIE oddział w Koszalinie ul. 1-go Maja 22/4