Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Sprzedawca

SPRZEDAWCA 522301

Forma

KKZ

Kwalifikacje w zawodzie

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

ukończone 18 lat

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent KKZ w zawodzie sprzedawca otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych w kwalifikacjach HAN.01., a po zdaniu, przeprowadzanego przez OKE, egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodzie, które daje uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Wszystkie egzaminy są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE.

MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent KKZ w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01.Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu lub potwierdzeniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego

Sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji). Zadania zawodowe:

 • organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty;
 • przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;
 • informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;
 • pomoc nabywcy przy wyborze produktu;
 • sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);
 • inkasowanie należności za sprzedane produkty;
 • dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;
 • załatwianie reklamacji zakupionych towarów;
 • przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach;
 • współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
 • współpraca w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku;
 • informowanie o warunkach sprzedaży (stosowane upusty);
 • zawieranie transakcji sprzedaży;
 • sporządzanie faktur za towary;
 • przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży;
 • zabezpieczanie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • przygotowywanie pokazów, demonstracja sposobu użytkowania oferowanego produktu;
 • pełnienie funkcji kierownika punktu sprzedaży;
 • prowadzenie rozliczeń ekonomiczno-finansowych.

PKZ(A.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych

Słuchacz:

 1. posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;
 2. klasyfikuje towary według określonych kryteriów;
 3. przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;
 4. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;
 5. przestrzega zasad odbioru towarów;
 6. rozróżnia rodzaje opakowań towarów;
 7. przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;
 8. przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;
 9. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 10. przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;
 11. określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróSnia jego elementy;
 12. sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;
 13. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży Słuchacz: przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; przestrzega zasad ustalania cen towarów; oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży; stosuje metody i formy prezentacji towarów; informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przestrzega … dalej