Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik architektury krajobrazu

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowanie absolwenta do pracy w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, urzędach i placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Technik architektury krajobrazu powinien posiadać wiedzę i umiejętności pozwalające na projektowanie i kształtowanie krajobrazu:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
 • projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach…),
 • prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

PKZ(R.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, operator maszyn leśnych, technik leśnik

Słuchacz:

 1. wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych;
 2. stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego;
 3. przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym;
 4. wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T.

PKZ(R.l) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu
Słuchacz:

 1. rozpoznaje gatunki roślin ozdobnych;
 2. rozróżnia czynniki siedliska roślin;
 3. rozpoznaje typy i rodzaje gleb;
 4. rozróżnia sprzęt i maszyny stosowane do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych;
 5. rozróżnia rodzaje zabiegów uprawowych;
 6. klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny;
 7. rozpoznaje chwasty, choroby i szkodniki roślin ozdobnych;
 8. rozróżnia rodzaje zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni;
 9. określa typy i zasoby krajobrazu;
 10. wykonuje rysunki odręczne z zastosowaniem różnych technik rysunkowych i barwnych;
 11. sporządza rysunki techniczne odręcznie oraz z wykorzystaniem technik komputerowych;
 12. rozróżnia rodzaje obiektów terenów zieleni;
 13. odczytuje informacje z planów zagospodarowania przestrzennego;
 14. rozróżnia style architektury krajobrazu z różnych okresów historycznych;
 15. klasyfikuje grunty i określa ich przydatność do budowy obiektów architektury krajobrazu;
 16. rozróżnia rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu;
 17. rozróżnia rodzaje materiałów budowlanych oraz określa ich zastosowanie w obiektach małej architektury;
 18. posługuje się mapami i planami sytuacyjno-wysokościowymi;
 19. rozróżnia sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie;
 20. przestrzega zasad wykonywania przedmiaru i obmiaru robót na terenach zieleni;
 21. organizuje teren budowy obiektów małej architektury;
 22. stosuje przepisy prawa dotyczące terenów zieleni;
 23. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu Słuchacz: określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych; dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu; wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni; dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej; wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu; wykonuje projekty koncepcyjne i … dalej

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu Słuchacz: określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu; określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu; dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych; wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych; dobiera technologie produkcji roślin do warunków … dalej