Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Technik rachunkowości

Technik rachunkowości sprawnie wykonuje typowe zadania zawodowe, takie jak: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych oraz przygotowywanie ich do weryfikacji, przechowywanie dokumentacji księgowej, nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń, wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych. Zadania te wykonywane są w komórkach rachunkowości we wszystkich podmiotach gospodarczych, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także urzędach skarbowych i urzędach gmin. Praca technika rachunkowości polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat. Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

 • prowadzenie rachunkowości
 • dokonywanie rozliczeń finansowych
 • kontroli dokumentów księgowych i przechowywaniu dokumentacji księgowej
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań i ściąganie należności i roszczeń
 • wykonywanie typowych czynności planistycznych i analitycznych
 • obsługa komputera i wykonywanie podstawowych czynności biurowych

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Swoje obowiązki technik rachunkowości wykonuje w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także w urzędach skarbowych i urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jako szczególny nawyk każdego technika rachunkowości należy traktować ciągłe aktualizowanie i doskonalenie posiadanych umiejętności. Konieczność ta wynika z częstych zmian przepisów prawnych. Kształcenie w tym zawodzie powinno z jednej strony zapewnić kwalifikacje właściwe dla zawodu, z drugiej zaś przygotowanie techników rachunkowości powinno oznaczać wyposażenie ich w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnoekonomicznym i ogólnokształcącym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się, lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Poza tym kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • systematyczność i wytrwałość
 • umiejętność współdziałania

PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

Słuchacz:

 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych Słuchacz: sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania; interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi; przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych; klasyfikuje aktywa i pasywa; wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy; identyfikuje kategorie wynikowe; przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia … dalej

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

1. Rozliczanie wynagrodzeń Słuchacz: sporządza dokumentację pracowniczą; rozróżnia i sporządza umowy cywilnoprawne; oblicza wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania; rozróżnia elementy składowe listy płac; sporządza listę płac; rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych; stosuje przepisy prawa dotyczące ubezpieczeń społecznych; oblicza składki na ubezpieczenia społeczne; ustala uprawnienia do zasiłku chorobowego i oblicza jego wysokość; oblicza wysokość … dalej