Egzaminy zawodowe w CKU zakończone

W sesji czerwiec-lipiec odbyły się w Centrum 22 egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Pierwsze trzy w części pisemnej odbyły się 19 czerwca. Egzaminy w części praktycznej odbywały się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. W Centrum przeprowadzane zostały egzaminy aż z 13 kwalifikacji: A.20, A.25, A,29, A.35, A.61, A.62, A.65, B.9, E.12, E.13, E.14, M.19, M.44 (nazwy kwalifikacji możesz znaleźć na naszej stronie internetowej), w 9 zawodach: fotograf, fototechnik, technik spedytor, technik ekonomista, technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik informatyk, technik mechanik.

Słuchacz, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która uzyska świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie jest ośrodkiem egzaminacyjnym i wszystkie egzaminy są bezpłatne.

Niezbędne informacje o egzaminie zawodowym znajdują się na stronie Centrum: http://ckukoszalin.edu.pl/egzamin-zawodowy/

Wyniki z egzaminu zawodowego, który słuchacze zdawali w sesji czerwiec – lipiec, zostaną ogłoszone 31 sierpnia. Tego samego dnia CKE dostarczy do szkoły zarówno listy z wynikami, jak i świadectwa i dyplomy dla tegorocznych zdających.

Bezpieczny wypoczynek – list Minister Edukacji Narodowej

Bezpieczny wypoczynek – list Minister Edukacji Narodowej:

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach.

W związku z tym proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na kolonie, obozy, biwaki, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Apeluję również o omówienie podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podstawowych zasad bezpiecznego zachowania, w tym postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pragnę przypomnieć, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

Warto również przypomnieć adres strony www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć słowa uznania za zaangażowanie w pracę oraz podejmowane działania edukacyjno-wychowawcze na rzecz zdrowia oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby tegoroczny wypoczynek przebiegał w bezpiecznych warunkach.

Przekazuję życzenia spokojnych wakacji.

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Odbiór świadectw

Dnia 22 czerwca 2018 r. od godziny 9:00 do 16:00 w sekretariacie słuchaczy (pokój 112) będzie możliwość odebrania świadectw ukończenia gimnazjum oraz szkoły policealnej.

Warsztaty grafiki komputerowej

Uczniowie Gimnazjum nr 6 w Koszalinie uczestniczyli w warsztatach z grafiki komputerowej, zorganizowanych w CKU Koszalin.

Wstępem do ćwiczeń był krótki wykład na temat legalności i sposobie używania materiałów graficznych w internecie. Prowadząca skupiła się na licencji CC0.
Podczas zajęć uczniowie wykonali zaawansowaną wizytówkę w programie PhotoShop. Zastosowano operacje na warstwach, maskowanie i odcięcia. Wynik swojej pracy uczniowie mogli wydrukować

Dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

Wernisaż Jestem fotografem V

5 czerwca 2018 r. o godz. 16.30 w Galerii Ratusz w Koszalinie odbył się wernisaż fotografii Jestem fotografem V.

Uroczystego otwarcia dokonał zastępca prezydenta miasta – pan Andrzej Kierzek.

Na wystawie prezentowanej w koszalińskiej Galerii Ratusz znalazło się ponad 30 dzieł autorstwa absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego FOTOGRAF. Różnorodność tematów oddaje spektrum zainteresowań twórców – od portretu, krajobrazu, reportażu, aż po martwą naturę albo raczej kompozycje plastyczne, których bohaterami są szklane przedmioty codziennego użytku oraz światło. Można też przyjrzeć się różnym technikom fotografowania i obróbki zdjęć zastosowanych przez naszych absolwentów.

 

Materiał, który był emitowany na antenie Radia Eska Koszalin:

 

Wystawa potrwa do 25 czerwca 2018 r. Zapraszamy

XVII edycja programu”STYPENDIA POMOSTOWE”

UWAGA MATURZYŚCI !!!!

XVII EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełnią następujące kryteria:

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 złotych brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku.
 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust.1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie w ramach każdej z tych grup.
 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały największą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Szczegółowe warunki dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej (Segment IA): www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania wniosków on-line:

02.07.2018- 17.08.2018r. do godz.16.00

 

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 24 sierpnia 2018 r. Dla województwa zachodniopomorskiego są to Oddział Terenowy KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, tel. (94) 347-31-00 oraz Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie, ul. Matejki 6B,

tel. 91 814-42-00.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach od października do lipca.

 

ALGORYTM

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50%= 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Krwiodawcy w CKU Koszalin

Słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych uczestniczyli w szczytnej akcji oddawania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Wojewódzkim Szpitalu w Koszalinie.

Krwi nie da się wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić. Dawcom krwi przysługują liczne przywileje m.in.: zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent kaloryczny – po oddaniu krwi Krwiodawca otrzymuje czekolady i wafelek. Dawcą może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 rok życia, a nie przekroczyła 65 roku życia. Krew jest najcenniejszym darem jaki można komuś ofiarować. Może ona ocalić życie np. choremu dziecku, ofierze wypadku. Oddana krew jest bezcennym darem.

Nasi słuchacze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że od ich daru zależy czyjeś życie i nie wahali się, aby podzielić się swoją krwią. Są więc na dobrej drodze by stać się Honorowymi Dawcami Krwi. Chcą regularnie oddawać krew, by pomagać tym, którzy tej krwi potrzebują.

Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach oddawania krwi organizowanych przez Centrum!

Zakończyliśmy maturalny maraton

Choć egzaminy maturalne potrwają w szkołach w całej Polsce jeszcze tydzień, maturzyści Centrum rozpoczęli właśnie wakacje. 16 maja odbył się ostatni egzamin maturalny w CKU. Była to historia na poziomie rozszerzonym.

Każdy maturzysta obowiązkowo musiał przystąpić do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym roku najpopularniejszy był język angielski.

Spośród przedmiotów dodatkowych, zdawanych na poziomie rozszerzonym, słuchacze najczęściej wybierali język angielski i geografię. Potem były: biologia, wos, historia, język polski, fizyka i matematyka.

Wyniki z poprzedniego roku nastrajają optymistycznie. Nasi słuchacze zdali egzamin maturalny 2017 na porównywalnym poziomie, co uczniowie szkół województwa zachodniopomorskiego. Na przykład średni wynik procentowy zdających język polski w województwie w 2017 r. wyniósł 54,33%, w CKU – 52,45%. Nawet zmora maturzystów – matematyka – wypadła nieźle.

Czekamy zatem na oficjalne wyniki matur 2018, które ogłoszone zostaną 3 lipca i na raport CKE we wrześniu br.

Gra planszowa CHIŃCZYK

Gra planszowa „Chińczyk” to znana i lubiana rozrywka. Nieważne czy masz 8 czy 108 lat 🙂

Projekt: Gra planszowa CHIŃCZYK
Grupa: fototechnik, gimnazjum
Czas: 4 miesiące

Zaczęliśmy od rozrysowania jednego pola i powielenia go w potrzebnej ilości. Potem środek z logo szkoły. Trochę się nagłowiliśmy nad nieregularnymi polami przy środku planszy, ale i to się udało. Na koniec kolorystyka, obramowanie, cienie itp.

Cała praca wykonana jest w grafice wektorowej. Pobierz plik PDF w wielkości A3 wydrukuj i baw się!

Oczywiście sama plansza to nie wszystko. Grupa gimnazjalistów zrobiła jeszcze animację poklatkową z gry.

Przepis:

 • namiot bezcieniowy,
 • lampy studyjne,
 • aparat na statywie ze zdalnym wywoływaniem migawki,
 • grupa wesołych gimnazjalistów.

Wynik: