Najlepsze statystyki czytelnictwa od sześciu lat! 42% Polaków zadeklarowało, że w 2020 roku sięgnęło po książkę

Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Jak się okazuje, w 2020 roku przeczytaniem w całości lub we fragmencie jednej książki mogło pochwalić się 42% Polaków. To najlepszy wynik od sześciu lat.

W poprzednich raportach jako czytelników intensywnych określano osoby czytające 7 i więcej książek rocznie. W tym roku zrezygnowano już z tego nazewnictwa, które bywało przedmiotem żartów w komentarzach internautów (o wiele celniejsze byłoby określenie „regularni czytelnicy”). Odnotowano jednak, że ta grupa nieznacznie wzrosła – z 9,5% w 2019 roku do 10% w 2020 roku. Wliczają się w nią najbardziej aktywni czytający, którzy rocznie pochłaniają 24 i więcej książek – stanowią oni 2% Polaków (w 2019 było ich 2,6%).

Po książki sięga zdecydowanie więcej kobiet

Z najnowszego badania wynika, że jeśli chodzi o czytelnictwo, przepaść między mężczyznami i kobietami rośnie. Kobiety nie tylko czytają częściej niż mężczyźni (odpowiednio 51% i 33%), ale też intensywniej – co najmniej 7 książek w ciągu roku przeczytało 15% z nich (w przypadku mężczyzn odsetek ten wynosił 7%). […]

Czytelnictwo z punktu widzenia wieku i miejsca zamieszkania

Po książki znacznie częściej sięgają ludzie młodzi (w grupie wiekowej 15-18 lat – 76%), zaś najmniej czytelników jest wśród osób najstarszych (powyżej 60 lat – 33%, a powyżej 70 lat – tylko 22%). Trudno nie dostrzec zależności z pobieraniem nauki w szkole, choć jednocześnie trzeba zauważyć, że i w tej grupie aż co czwarta osoba nie czyta.

Czytanie książek częściej deklarują mieszkańcy miast co najmniej półmilionowych (55%) oraz tych liczących 50–100 tysięcy mieszkańców (56%). Najmniej czytelników książek jest na wsiach (37%) i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców (38%). […]

Zawartość domowych biblioteczek

Pomimo pewnej dozy optymizmu bijącej z raportu sytuacja wciąż nie przedstawia się w samych pozytywnych barwach. Posiadanie książek w domu nie jest zjawiskiem powszechnym, 31% badanych nie ma żadnych książek lub ma tylko podręczniki szkolne. Księgozbiory domowe posiada 64% respondentów, a gromadzenie książek (zarówno papierowych, jak i elektronicznych) deklaruje tylko 6%. […]

 

Książka papierowa niezmiennie dominuje

Czytelnicy wciąż zdecydowanie preferują książki papierowe. Publikacje w postaci elektronicznej, czytane z ekranu komputera, czytnika, telefonu lub tabletu, wymieniło zaledwie 5% osób czytających. Cyfrowe formaty najpopularniejsze są wśród najmłodszych badanych (14% czytelników w grupie wiekowej od 15 do 18 lat) i osób uczących się (14%). W opinii autorów badania może się to wiązać z trybem udostępniania materiałów dydaktycznych przez nauczycieli i wykładowców. E-książki czytają też częściej ludzie systematycznie korzystający z komputera i urządzeń mobilnych, choć i tu papier wciąż wygrywa. […]

Skąd bierzemy książki?

W 2020 roku papierowe książki do czytania Polacy przede wszystkim kupowali. 45% badanych nabyło co najmniej jeden tytuł (wzrost o 4 punkty proc.). Jako pozostałe podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali: pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3 pkt. %), prezent (34%, wzrost o 3 pkt. %). Na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest relatywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamingu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Ulubione lektury Polaków

Niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej Polacy najchętniej sięgają po literaturę sensacyjno-kryminalną (24%) – wyjątek stanowią jedynie nastolatki, które czytają przede wszystkim lektury szkolne oraz beletrystykę dla młodzieży.

Popularna literatura obyczajowo-romansowa, a także powieści obyczajowe z nastoletnimi bohaterkami interesują przede wszystkim kobiety i dziewczęta (30%), a bardzo rzadko mężczyzn (3%). Z kolei fantastyka dla dorosłych (fantasy, science fiction i inne) czytana jest dwukrotnie częściej przez mężczyzn, zwłaszcza w wieku 25-39 lat.

Literatura faktu, a zwłaszcza biografie i wspomnienia, publicystyka i historia XX wieku, to częściej męskie wybory lekturowe. Nastoletni czytelnicy nie są zainteresowani pozycjami dotyczącymi współczesnych problemów: żaden badany w wieku 15–18 lat nie sięgnął po książki podróżnicze i reportaże, a narracje o XX wieku i biografie też stanowiły margines ich wyborów czytelniczych. Te ostatnie to natomiast – obok kryminałów oraz fantastyki dla dorosłych – najbardziej interesujący typ książek dla młodych dorosłych w wieku 25-39 lat.

Na podium w zestawieniu najpopularniejszych pisarzy nie zaszły żadne zmiany. Największym zainteresowaniem czytelników cieszą się książki autorstwa – kolejno – Remigiusza Mroza, Olgi Tokarczuk i Stephena Kinga. „Na mapie czytanych tytułów zwraca uwagę obecność kilkudziesięciu rodzimych pisarzy i pisarek, z których wielu dopiero niedawno pojawiło się na rynku wydawniczym. Autorzy ci potrafią rywalizować z literaturą obcą, nie obawiając się modnych ostatnio odmian gatunku: kryminału noir, thrillera psychologicznego, powieści sensacyjno-szpiegowskiej, kryminału podejmującego problemy społeczne itp. Równolegle ujawnia się coraz wyraźniej swoiste osamotnienie Olgi Tokarczuk, jako autorki mającej masową publiczność czytelniczą i jednocześnie przypisywanej do literatury uznawanej przez znawców za wysokoartystyczną” – odnotowują autorzy raportu.

Wpływ promowania czytelnictwa czy pandemia?

Ministerstwo Kultury doszukuje się wpływu na wzrost czytelnictwa w prowadzonych działaniach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. „Te wszystkie działania przyczyniają się do tego, że mamy dziś powody do ostrożnego optymizmu” – powiedział w komunikacie prof. Piotr Gliński. Trudno jednak nie polemizować z tymi słowami, zważywszy na fakt, że programy te (nawet jeśli zasadne i potrzebne) przez wiele lat w ogóle nie przekładały się na zmianę nawyków czytelniczych.

Autorzy raportu odrzucają również wpływ pandemii, zwracając uwagę na dane, z których wynika, że najmniej czytelników książek jest wśród osób bezrobotnych oraz tych, których tryb pracy nie zmienił się pod wpływem pandemii, najwięcej zaś wśród osób, które pracują zdalnie i mają tyle samo lub więcej obowiązków zawodowych co przed pandemią.

Podstawę badania stanowią wyniki dwóch niezależnych sondaży na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób w wieku co najmniej 15 lat, o łącznej liczebności 2015 respondentów. Zrealizowane zostały w drugiej połowie listopada 2020 roku metodą CAPI. Kwestionariusz składał się z 12 pytań różnego typu: otwartych, półotwartych i zamkniętych.

Ze szczegółowym raportem można się zapoznać na stronie:

http://booklips.pl/newsy/najlepsze-statystyki-czytelnictwa-od-szesciu-lat-42-polakow-zadeklarowalo-ze-w-2020-roku-siegnelo-po-ksiazke/

 

Ważne informacje dla Ósmoklasistów oraz ich Rodziców/Opiekunów prawnych

Terminy egzaminu ósmoklasisty 2021

Przedmiot Data Godzina
J. polski 25.05.2021 (wtorek) 9.00
Matematyka 26.05.2021 (środa) 9.00
J. angielski 27.05.2021 (czwartek) 9.00

 Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem!

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki na egzaminie z matematyki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający ma obowiązek przyniesienia na egzamin własne przybory, wymienione wyżejPrzypominamy, że na egzaminie ołówek jest zabroniony.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających i zakodowaniu arkusza. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej i zakodowania swoich arkuszy. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
 3. Uzasadniona sytuacja, w której dany zdający ze względów opisanych w punkcie 11nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły wraz udokumentowaniem tej sytuacji, nie później niż do 14 maja 2021 r. na adres
  e-mail: dyrektor@ckukoszalin.edu.plNie zgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje obowiązkiem zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Po wejściu do szkoły oraz do sali egzaminacyjnej będzie obowiązywała bezwzględna dezynfekcja rąk.
 5. trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego
z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy
z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 1. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą
  z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 2. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).

UWAGA!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 2021 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Bardzo prosimy o ciągłe śledzenie informacji dotyczących egzaminu umieszczanych na stronie  naszej szkoły.

OŚWIADCZENIE

Recertyfikacja (odnowienie) uprawnień spawalniczych

W Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie przeprowadzane są egzaminy odnawiające uprawnienia spawalnicze.

Zapraszamy na egzamin spawaczy, którym skończyła się dwuletnia/trzyletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych:

 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą TIG 141-1, 8, 22 (stal zwykła, nierdzewna, aluminium),
 • spawanie gazowe blach – metoda 311,
 • spawanie elektrodami otulonymi MMA – metoda 111 (stal zwykła, nierdzewna),
 • spawanie spoinami pachwinowymi metodą MAG/MIG (stal zwykła, nierdzewna, aluminium).

Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza ważne jest dwa lata (aluminium) lub trzy lata (pozostałe materiały np. stal ferrytyczna „czarna”, stal stopowa „nierdzewna”). Po tym okresie, aby nadal móc wykonywać prace spawalnicze, należy poddać się weryfikacji uprawnień (odnowienie uprawnień spawacza). Aby to zrobić, wystarczy zgłosić się do naszej placówki.

Egzaminy przeprowadzane są przez egzaminatorów posiadających licencję Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i pod merytorycznym nadzorem Instytutu.

Do egzaminu weryfikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające:

 • książkę spawacza z wpisem ukończonych kursów spawania,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza, które utraciło ważność.

Proces weryfikacji przebiega następująco:

 • ustalenie terminu egzaminu,
 • wykonanie próbnego złącza spawanego, egzamin (czas trwania:1 dzień, standardowy czas oczekiwania na certyfikaty: 1 do 2 tygodni),
 • po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje wpis do książeczki spawacza i certyfikat, ważne przez okres 2/3 lat.

Miejsce egzaminu: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie, Jana Pawła II 17.

Cena: 400 zł  (jedna metoda i jedna grupa materiałowa, np. TIG 141-8)

 • cena obejmuje:
 • egzamin – zgodnie z europejską normą PN-EN ISO 9606,
 • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg normy PN-EN ISO 9606)

Najbliższe terminy:

20 – 21 maja 2021 r.

27 – 28 maja 2021 r.

W CKU Koszalin istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu posiadanych uprawnień (np. zmiana metody spawania, grupy materiałowej) oraz doskonalenia umiejętności spawalniczych. Chętnych zapraszamy na kursy spawania.

Święto Konstytucji 3 Maja

UWAGA MATURZYŚCI! – PRZYPOMNIENIE

Od 4 maja 2021 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne. Prosimy o dokładne sprawdzenie harmonogramu egzaminów dostępnego na naszej stronie oraz przeczytanie komunikatu z dnia 20 kwietnia 2021r. „Ważne informacje dla Maturzystów”. Przypominamy o zabraniu ze sobą na każdy egzamin dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, długopisu z czarnym tuszem (dobrze mieć zapasowy) i maseczki prawidłowo założonej, zakrywającej nos i usta.

Informacje o przyborach, które trzeba ze sobą zabrać na poszczególne egzaminy zostały opisane  w/w komunikacie z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Na egzamin należy zgłosić co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem. Kolejność wchodzenia na egzamin będzie następująca: absolwenci 6LS, absolwenci 6LZ, absolwenci z lat ubiegłych. Podczas oczekiwania na wejście należy zachować dystans, nie  można się gromadzić.

Życzymy Wam łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły!

Dacie radę! A my trzymamy kciuki!

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie - Powodzenia na maturze !

Ważne informacje dla Maturzystów HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021

Organizacja pracy Centrum od 4 maja 2021 r.

szkoła podstawowaliceum ogólnokształcące
stacjonarne
szkoła policealnaliceum ogólnokształcące
zaoczne
kwalifikacyjne kursy zawodowe
4 – 9 majazdalne
5, 6, 7 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
zdalne
5, 6, 7 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
zdalnepiątek, niedziela – zdalnie
sobota – 8 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
10 – 16 majazdalnezdalnezdalnezdalnezdalne
17 – 23 majastacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolepiątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
piątek, niedziela – zdalnie
sobota – 22 maja zajęcia praktyczne prowadzone w szkole
24 – 30 majastacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
26,27 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
stacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
26,27 maja – dni wolne od zajęć dydaktycznych
stacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkolestacjonarnie – zajęcia hybrydowe prowadzone w szkole
Od 31 maja 2021 r. powrót wszystkich słuchaczy do nauki stacjonarnej – zajęcia będą się odbywały w szkole.

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Prosimy na bieżąco sprawdzać informacje związane z organizacją pracy szkół.

Drodzy Absolwenci

Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie możliwy od 30 kwietnia 2021 r. w sekretariacie szkolnym po okazaniu dowodu tożsamości oraz rozliczeniu się z karty obiegowej.

Ważne informacje dla Maturzystów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID- 19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych: długopisu z czarnym tuszem, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego, itd.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Przybory dopuszczone na egzaminy z poszczególnych przedmiotów znajdują się w KOMUNIKACIE. Zdający ma obowiązek przyniesienia na egzamin własnych przyborów, wymienionych wyżej.  Szkoła zapewni słowniki na język polski oraz tablice matematyczne, biologiczne i chemiczne. Przypominamy, na egzaminie maturalnym ołówek jest zabroniony.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka konieczność, na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą, pojemność do 1 litra.
 7. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos maseczką jedno- lub wielorazową.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem(maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania zdających do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 10. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdający– jeżeli uznają to za właściwe –mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.
 3. Uzasadniona sytuacja, w której dany zdający ze względów opisanych w punkcie 11 nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły wraz udokumentowaniem tej sytuacji, nie później niż do 26 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: dyrektor@ckukoszalin.edu.plNie zgłoszenie tego faktu w terminie skutkuje obowiązkiem zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
 4. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 5. Po wejściu do szkoły oraz w przypadku egzaminów, na których dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, będzie obowiązywała bezwzględna dezynfekcja rąk.
 6. trakcie egzaminu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

1) zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,

2) obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka) w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,

3) niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

4) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 1. Przed egzaminem i po jego zakończeniu obowiązuje bezwzględny zakaz grupowania się, np. przy wejściu do szkoły. Wrażeniami po egzaminie można podzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.
 2. Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, kontaktu ze służbami medycznymi).
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym, jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

 

UWAGA!

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2021 prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich podanych zasadach. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.

Bardzo prosimy o ciągłe śledzenie informacji dotyczących egzaminu umieszczanych na stronie  naszej szkoły.

 

Komunikat o przyborach Oświadczenia przed każdym egzaminem