Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Czas na zawodowca

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności poszukiwane przez pracodawców branży mechanicznej, które zwiększą TWOJE szanse na pracę o 70 %.
Jeśli potrzebujesz kwalifikacji, które zagwarantują, że TWOJE wynagrodzenie wzrośnie nawet o 1500 zł.

… to TWÓJ projekt „Czas na ZAWODOWCA”

Uczestnicząc w projekcie za darmo zrobisz:

 • Kurs spawania
 • Specjalistyczne kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC

Zapisz się już dziś na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MG. 19  użytkowanie obrabiarek skrawających i rozpocznij udział w projekcie „Czas na ZAWODOWCA!”

Projekt

Projekt realizowany będzie przez kolejne dwa lata (2018-2019). Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 40 osób podejmujących naukę na kwalifikacyjnym kursie zawodowym MG.19 użytkowanie obrabiarek skrawających.
Słuchacze zostaną objęci programem rozwoju zawodowego, który zakłada indywidualną ścieżką wsparcia.

Ścieżka wsparcia obejmuje:

 1. Doradztwo zawodowego:
  – indywidualne doradztwo zawodowe (w wymiarze 3 godzin dla uczestnika),
  – grupowe doradztwo zawodowe (w wymiarze 6 godzin dla grupy).
  Poradnictwo zawodowe jest ukierunkowane na rozwój zawodowy słuchacza oraz zdobycie lub poszerzenie wiedzy w szczególności z zakresu poruszania się po rynku pracy.
 2. Doskonalenie słuchaczy. Kursy szkolenia i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców zatrudniających operatorów obrabiarek skrawających:
  – kurs spawania,
  – specjalistyczne kursy programowania i obsługi obrabiarek CNC,
  – dostęp do podręczników i literatury zawodowej,
  – kurs e-learningowy z zakresu obsługi obrabiarek skrawających.

W PROJEKCIE MOŻE UCZESTNICZYĆ każdy, kto:

 • ma skończone 18 lat,
 • zapisze się na kwalifikacyjny kurs zawodowy – M.19 w zawodzie operator obrabiarek skrawających,
 • nie ma przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu jest prowadzona wśród słuchaczy kursu M.19 zawód Operator obrabiarek skrawających.
Słuchacz Kwalifikacyjnego kursu zawodowego chcący uczestniczyć w projekcie wypełnia:

 1. formularz zgłoszeniowy do projektu – zał.1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 2. deklarację uczestnictwa w projekcie – zał.2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 3. oświadczenie Uczestnika Projektu – zał.3 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
 4. załącznik do formularza zgłoszeniowego do projektu CKU,
 5. karta praw i obowiązków załącznik nr 5.

Wypełnione dokumenty składa u koordynatora projektu Jolanty Kaczmaryk pok. 3.

Warunki uczestnictwa w projekcie „Czas na ZAWODOWCA” i kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie będzie wywieszona na tablicy informacyjnej projektu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona 15 dni od rozpoczęcia zajęć na kursie M19. w zawodzie Operator obrabiarek skrawających.

Informacja o projekcie

„Czas na ZAWODOWCA” projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytetu VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących
w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Cel projektu

 • podniesienie jakości kształcenia poprzez dostosowanie go do potrzeb rynku pracy,
 • doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego,
 • organizacja dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy,
 • doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Projekt skierowany jest do 40 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego M. 19 w zawodzie Operator obrabiarek skrawających z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie
Dofinansowanie projektu z UE: 3 811 358,52 zł
Numer projektu: RPZP.08.08.00-32-K008/16-00