Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Regulamin praktyk zawodowych

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona jest poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego. Praktyki zawodowe organizowane u pracodawców są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Praktyki zawodowe organizowane w szkole są prowadzone pod kierunkiem nauczycieli.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna również przygotować słuchaczy do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość. Szczegółowe efekty kształcenia dla poszczególnych zawodów określają programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 1. Praktyki zawodowe obejmują semestry (odziały) według harmonogramu zamieszczonego w programach nauczania i wywieszonego w gablocie.
 2. Zwolnione z praktyk są osoby, które spełniają wymagania ujęte w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 843, z późn. zm.)

  § 23. 1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:
  1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu;
  2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli przedłoży on:
  a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
  b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub
  c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
  2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
  3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
  4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie szkoły.

 3. W przypadku zwolnienia słuchacza z części lub całości obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania należy wpisać odpowiednio: „zwolniony/a z całości z praktycznej nauki zawodu” lub „ zwolniony/a z części praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.
 4. Dokumenty będące podstawą do zwolnienia z praktyk zawodowych słuchacze składają w ciągu 6 tygodni od rozpoczęcia zajęć kierownikowi szkolenia praktycznego.
 5. Na uzasadnioną prośbę słuchacza termin złożenia dokumentów będących podstawą zwolnienia słuchacza z praktyk zawodowych może ulec przesunięciu.
 6. Klasyfikacji dokumentów dotyczących zwolnień z praktyk dokonuje komisja w składzie:
  • kierownik szkolenia praktycznego – przewodniczący komisji
  • wicedyrektor kierujący wydziałem – członek komisji
  • przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych – członek komisji
 7. Wyniki weryfikacji wpisuje kierownik szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego Wydziału Stacjonarnego bądź dziennika konsultacji Wydziału Zaocznego oraz do arkusza ocen słuchacza przed dokonaniem klasyfikacji.
 8. Opiekun semestru na początkowych zajęciach ze swojego przedmiotu zobowiązany jest krótko zapoznać słuchaczy z treścią regulaminu i odzwierciedlić ten fakt stosownym wpisem na końcowych stronach dziennika.
 9. Na okres praktyki wymagane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Słuchacz szkoły zgłasza Kierownikowi Szkolenia Praktycznego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.
 11. Do umowy dołączony jest program praktyki.
 12. Wypełnione dzienniczki, wraz z umowami i zaopiniowaną praktyką oraz z wystawioną oceną, słuchacz składa do kierownika szkolenia praktycznego w terminach nie później niż ogłoszonych w organizacji pracy szkoły.
 13. Oceny za praktykę zawodową wpisuje do dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki, arkusze ocen) kierownik szkolenia praktycznego przed dokonaniem klasyfikacji.
 14. Opiekun semestru przed radą klasyfikacyjną sprawdza u kierownika szkolenia praktycznego aktualne oceny z praktyk zawodowych.
 15. Zatwierdzone miejsce praktyki nie może ulec zmianie w trakcie jej realizacji.