Ważne informacje dla Maturzystów w związku ze zmianami w egzaminie maturalnym 2021r. – pomoc w zrozumieniu zaistniałych zmian

1. Absolwenci CKU, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

2. Słuchacze oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian
w złożonych wcześniej deklaracjach muszą się liczyć z następującymi zmianami / konsekwencjami:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;

b) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy

3. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają do Dyrektora Centrum załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Ta sytuacja nie będzie dotyczyła naszych maturzystów! Chyba, że ktoś z Państwa aplikuje na uczelnie wyższą za granicą.

W poniższej tabeli proszę odnaleźć  SWOJĄ sytuację!

Możliwość działania
Jeżeli jesteś słuchaczem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a),

Uwaga! Jeżeli jesteś słuchaczem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego.
to możesz:
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować
z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0%
i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli, deklarację 1b złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r. wypełniając deklarację wariant B,

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1b przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który posiada świadectwo dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli deklarację 1c złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i planujesz dokonać w niej korekty, dokonujesz jej wypełniając deklarację wariant C do 15 stycznia 2021 r.

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1c przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 20201 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem, który w latach 2016-2020

a. nie zdał obowiązkowego egzaminu/egzaminów w części ustnej oraz/lub

b. nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
to możesz w 2021 r. otrzymać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem, że:

a) masz zdane wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne,

b) złożysz do dyrektora komisji okręgowej wniosek do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

 *podstawa prawna zmian: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), 2. aktualizacja (z dnia 29 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Absolwenci – opłata za egzamin maturalny!

Proszę o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa nie musi dokonać opłaty i dokładne postępowanie z zamieszczonymi w podanym linku informacjami:

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.