Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Absolwenci Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ubiegający się o dyplom zawodowy proszeni są o zapoznanie się z informacją o nowym sposobie składania wniosków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od 1 września 2023 r.., w celu przyspieszenia realizacji wniosków, na stronie internetowej Komisji (STRONA GŁÓWNA – FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO) dostępny jest nowy formularz generujący wniosek o wydanie dyplomu.

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU ZAWODOWEGO – https://www.oke.poznan.pl/cms,6492,wniosek_o_wydanie_dyplomu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dyplomu_zawodowego.htm

100 Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

W tym roku szkolnym rozpoczną się zajęcia na 100 Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.
Oznacza to, że już około dwa tysiące osób podjęło naukę w CKU Koszalin na KKZ, zdobywając różne kwalifikacje i uzyskując tytuł zawody, np. technik mechanik, technik informatyk, technik rachunkowości, fotograf
czy technik usług kosmetycznych.

Na czym polega ten fenomen? Na niezwykłym połączeniu wspaniałej, przyjaznej atmosfery z rzetelną pracą, gwarantującą sukces na egzaminach zewnętrznych.

Odliczanie do 200 kursu KKZ rozpoczęte…

Egzamin ósmoklasisty 2024

Dotyczy rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią oraz problemami zdrowotnymi, do dnia 16 października 2023 r., należy dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

MATURA 2024 – DEKLARACJE !

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego:

  • Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r., zobowiązany jest do dnia 2 października 2023r. złożyć wstępną deklarację (załącznik 1a) przystąpienia do egzaminu maturalnego. Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2024!!!
  • Absolwent z lat ubiegłych, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego 2024 zobowiązany złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2024 r. Deklaracja wstępna nie jest obowiązkowa. Formularz deklaracji jest dostępny na stronie OKE w Poznaniu:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6457,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2023_2024.htm

MATURA 2024 – DOSTOSOWANIA!

Do dnia 2 października 2024 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (Lato 2023)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji Lato 2023.

Informacje będą dostępne dla zdających pod adresem:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji Lato 2023 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112)  od dnia 8 września 2023 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.