Ważne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021r. w związku z wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji i zapoznanie się z dokumentami, do których zostały zamieszczone linki!

W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (link do rozporządzenia:  TUTAJ )
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

W 2021 r. egzamin maturalny:

  1. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych  i składa się tylko z części pisemnej;
  2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego  z jednego przedmiotu dodatkowego. W związku z tym osoba rezygnująca z przystąpienia do takiego egzaminu  będzie zobowiązana dokonać zmian w deklaracji, tzn. przekreślić przedmiot i uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji;
  3. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem następujących przypadków: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby takie zobowiązane są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyły, i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Naszych słuchaczy i absolwentów to nie dotyczy. W zawiązku z tym w deklaracji należy wykreślić zamiar przystąpienia do części ustnej i uzupełnić odpowiednie pola.

Do dnia 5 lutego 2021r. możliwe jest dokonanie zmian w deklaracjach. Będzie to można zrobić od dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie 112, w godzinach jego pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w budynku szkolnym. Telefon do sekretariatu: tel. 798-192-902.

W przypadku słuchacza lub absolwenta, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i ten słuchacz oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

Prosimy również wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021r. o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w „Informacji o sposobie organizacji i egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” na str. 129 i kolejnych (każdy wybiera swoją część informacji, zgodnie z rokiem ukończenia szkoły).

Bardzo ważna informacja dla absolwentów!!!

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które przystępowały do egzaminów w latach 2016–2020, w formule obowiązującej od 2015 r. Wniosek (załącznik 31) absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.