Patroni roku 2022

Sejm ustanowił patronów roku 2022. Uhonorowani zostali: Maria Konopnicka, Józef Wybicki, Wanda Rutkiewicz i Maria Grzegorzewska.

Maria Konopnicka

W uchwale w sprawie ustanowienia roku 2022 rokiem Marii Konopnickiej przypomniano krótki biogram pisarki: Maria Konopnicka debiutowała w czasopiśmie „Kaliszanin” w 1870 roku, używając pseudonimu „Marko”. W 1881 roku wydała pierwszy tomik poezji. Redagowała pismo „Świt”, współpracowała z tygodnikiem „Bluszcz”, pisała nowele. Była honorową członkinią Towarzystwa Szkoły Ludowej. Na łamach m.in. „Kuriera Warszawskiego” zajmowała się krytyką literacką. Zasłynęła prozą i utworami skierowanymi do dzieci. W 1908 roku opublikowała Rotę – wiersz, który był jej protestem przeciw polityce germanizacji w zaborze pruskim. Za pomocą utworów protestowała przeciwko ustrojowi oraz niesprawiedliwości społecznej. Uczestniczyła w proteście przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni, akcji potępiającej represje władz pruskich. Walczyła o prawa kobiet, o pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych.

Utwory Marii Konopnickiej dostępne online

Józef Wybicki

Kolejnym patronem został Józef Rufin Wybicki, który napisał Pieśń Legionów Polskich we Włoszech będącą od 1927 roku polskim hymnem narodowym. W 2022 roku minie dokładnie 200 lat od jego Wybickiego, 275 lat od urodzin i 225 lat od powstania wspomnianej Pieśni.
W uchwale oddano hołd dokonaniom Wybickiego. Podkreślono również, że: karierę polityczną rozpoczął od udziału w elekcji królewskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku. Do historii przeszła jego protestacja zgłoszona w trakcie sejmu Repninowskiego w 1769 roku, która przez współczesnych uznawana jest za jedno z pierwszych działań konfederacji barskiej, do której Wybicki dołączył. Wielokrotnie był posłem na Sejm, jednak nie został wybrany na najważniejszy Sejm Wielki z 1788-1792 roku. Pomimo to brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego. Po interwencji rosyjskiej i zwycięstwie targowiczan, wziął udział w tajnych przygotowaniach do wybuchu Insurekcji kościuszkowskiej. Po upadku Insurekcji wyjechał do Paryża, gdzie dzięki jego staraniom udało się uzyskać zgodę na utworzenie wojska polskiego u boku Francji.

Wanda Rutkiewicz

Trzecią uhonorowaną postacią jest Wanda Rutkiewicz. W 2022 roku upływa 30. rocznica śmierci Wandy Rutkiewicz-Błaszkiewicz, polskiej himalaistki światowej sławy. Zdobyła, jako trzecia kobieta na świecie i jako pierwsza osoba z Polski, szczyt Mount Everestu oraz jako pierwsza kobieta szczyt K2.

Maria Grzegorzewska

Do grona patronów roku 2022 dołącza Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce. Była też pedagogiem specjalnym, tyflopedagogiem (tyflopedagogika – dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych oraz poradniach
specjalistycznych), tyflopsychologiem. Działała społecznie. W uchwale przypomniano jej słowa „Piękne słowa tylko szkodę przynoszą, jeśli nie są poparte czynem, choćby próbą działania”.
W roku 2022 mija 100 lat od utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, instytucji, która została założona przez prof. Marię Grzegorzewską.

Nauczanie zdalne do 9 stycznia 2022 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 2301) w okresie od 22 grudnia do 9 stycznia 2022 r. zajęcia dla słuchaczy szkół dla dorosłych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywają się zdalnie zgodnie z obowiązującym planem.

Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2020 r., poz. 1327) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223 ze zm.) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2022 r.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2022 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

MATURA 2022 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2022r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na przypadające w dniach 31.01 – 13.02.2022 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 28.01.2022 r.

Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2022r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w odpowiednim miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

MATURA 2022 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY!

Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2022 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Prezydent Miasta Koszalina informuje, że po złożeniu wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na Gminę Miasto Koszalin obowiązek przedłożenia wykazu uczniów, którzy spełniają prawidłowo potwierdzone kryteria udzielenia wsparcia w ramach projektu (tj. przekazania komputera).
 
Zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone dotychczas oświadczenia zostaną uznane za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących wyłącznie
w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Samo oświadczenie nie jest wystarczające, aby uzyskać wsparcie w ramach projektu.

W związku z tym prosimy o dostarczenie do dnia 6 grudnia 2021 roku zaktualizowanego oświadczenia o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie oraz kopii dokumentów:
– potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR krewnych w linii prostej tj. rodziców, dziadków, pradziadków / opiekunów prawnych (zaświadczenia, świadectwa pracy lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych),
– potwierdzających fakt pokrewieństwa w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego krewnych
w linii prostej od dziecka do członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR),
– potwierdzających zamieszkanie przez członka rodziny będącego byłym pracownikiem PPGR na terenie gminy, w której istniał niegdyś PPGR, w którym był zatrudniony (np. zaświadczenie
o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania wystawiony przez organ instytucji publicznej);
– potwierdzających miejsce nauki ucznia ubiegającego się o udzielenie wsparcia (kopia obu stron legitymacji szkolnej).
 
Wzór zaktualizowanego oświadczenia (dla ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego)
o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie można pobrać ze strony internetowej pod adresem:
https://www.eduportal.koszalin.pl/pl/art/granty-ppgr-koniecznosc-uzupelniania-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia.1007.html
lub otrzymać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
 
Przedłożenie tych dokumentów jest warunkiem ostatecznego zweryfikowania złożonego uprzednio wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski, które nie zostaną uzupełnione i pozytywnie zweryfikowane przez Gminę Miasto Koszalin, nie będą mogły zostać rozpatrzone i tym samym zostaną odrzucone jako niemożliwe do zweryfikowania.
 
Uwaga!
Składane kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, tj. kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, datą, miejscowością potwierdzenia dokumentu i podpisem.
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
 
Dokumenty można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:
– w wersji papierowej do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Mickiewicza 26, pok. 6, poddasze),
– w wersji papierowej poprzez pocztę tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie (Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin),
– w wersji elektronicznej (skan podpisanego oświadczenia i dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem) poprzez ePUAP na skrytkę Urzędu Miejskiego w Koszalinie: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

Wszelkie niezbędne informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Koszalinie pod numerem telefonu 94 348-39-20.

Dzień pluszowego misia

25 listopada nie mogliśmy, jak zawsze, przynieść do szkoły swoich ukochanych misiów, pluszaków , ale poradziliśmy sobie! Uczciliśmy ten dzień rysując misie. Było wiele zabawy i wszystkim sprawiło to ogromną przyjemność.

Podglądaliśmy maturzystów z 5 LSa podczas ich plastycznych zmagań. Zobaczcie.

Pamiętajcie! Czekamy na wasze misiowe kartki, które podarujemy dzieciom.

Andrzejki i Katarzynki

Andrzejki - historia, tradycja i zwyczaje andrzejkowe - Wróżby - Polki.pl

Czym są Andrzejki i Katarzynki? Kiedyś były to wieczory spotkań i wróżb dziewcząt w Andrzejki i chłopców w Katarzynki marzących o narzeczonych i małżeństwie. Dziś wróżymy raczej dla zabawy i przyjemności, niż po to by poznać imię, stan i zamożność przyszłego partnera życiowego.

Imieniny Katarzyny, tzw. Katarzynki (25 listopada) i Andrzeja, tzw. Andrzejki (30 listopada) to ostatnia szansa na zabawę w okresie przedświątecznym. Jakie są tradycje, wróżby i skąd tak naprawdę wzięły się Andrzejki? Wróżby z wosku, ścieżka z butów, karteczki z imionami, czy przewidywanie przyszłości z fusów po kawie – z tego wręcz słyną Andrzejki, czyli imieniny Andrzeja. Z czego jeszcze?

Andrzejki i Katarzynki: wróżby i przepowiednie

W wieczory poprzedzające oba te dni przepowiadane są najsłynniejsze wróżby. I tak w wigilię św. Katarzyny wróżą sobie kawalerowie, natomiast w przeddzień święta Andrzeja – 29 listopada – panny. Co ciekawe, o ile poszczególne przepowiednie różnią się między sobą, to wróżby mają jeden cel: powiedzieć jak wyglądać będzie całe nasze dalsze życie.

Katarzynki – polski zwyczaj świąteczny, obchodzony przez kawalerów odpowiednik andrzejek. W nocy z 24/25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny Aleksandryjskiej, odbywają się wróżby młodych mężczyzn dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki. Święto to zostało wyparte przez andrzejki – spopularyzowane na zachodzie święto panien, podczas którego kobietom poszukującym partnera mają się spełniać pomyślne wróżby.

W kościołach chrześcijańskich obrzęd katarzynek odbywa się w niedzielę poprzedzającą 29 listopada.
Święta Katarzyna to patronka cnotliwych kawalerów, którzy pragną poznać pannę i w przyszłości wejść w szczęśliwy związek małżeński. Największe nasilenie kultu świętej przypadło na okres średniowiecza.

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina Bielskiego [1] .

Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym [2] .

Święta Katarzyna adwent zawiązuje. Sama hula, pije, a nam zakazuje. W wigilię św. Katarzyny dużą rolę odgrywały sny. Jeśli chłopcu przyśniła się biała kura, oznaczało to, że jego przyszła małżonka będzie panną. Czarny ptak symbolizował wdowę, zaś kwoka z kurczętami – wdowę z dziećmi.
Sowa to nic innego, jak symbol mądrości potencjalnej żony, natomiast siwy koń zwiastował długie kawalerstwo.  Inną ciekawą wróżbą, była ta z wykorzystaniem gałązki wiśni: jeśli po ścięciu jej 25 listopada i włożeniu do wody, zakwitła do Bożego Narodzenia, oznaczało to, że kawalerowi uda się stanąć na ślubnym kobiercu z damą miłą sercu.
W celu przepowiedzenia imienia swojej wybranki, wieczorem wkładano karteczki z imionami pod poduszkę, które losowano zaraz po przebudzeniu. To właśnie z tego zwyczaju wywodzi się powiedzenie „na świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny”.
O ile obecnie popularniejszą okazją do organizacji imprez są zabawy andrzejkowe, tak dawniej, to właśnie 25 listopada wyznaczał termin rozpoczęcia przygotowań do adwentu. Wszak „Święta Katarzyna adwent zawiązuje. Sama hula, pije, a nam zakazuje”.

Andrzejki: nie tylko wróżby z wosku Wróżby z wosku, ścieżka z butów, karteczki z imionami, czy przewidywanie przyszłości z fusów po kawie – z tego wręcz słyną Andrzejki, czyli imieniny Andrzeja.
Dodajmy do tego jeszcze barwne i nietuzinkowe przebrania oraz makijaże, ciekawie przystrojone wnętrze i przepyszne przekąski, a ostatni wieczór listopada może być niezapomniany.
Tradycja andrzejkowych wróżb sięga nawet kilka wieków wstecz i znacząco
się zmieniła na przestrzeni kilkuset lat. Początkowo udział w zabawie brały tylko dziewczęta i to niezamężne, a mężczyźni bawili się wspólnie przy okazji katarzynek.
Zmienił się również sam stosunek do wróżb – niegdyś wierzono, że z pewnością spełnią się one w przyszłości, natomiast dzisiaj podchodzimy do tego z większym dystansem i traktujemy ten wieczór jako pretekst do świetnej zabawy.
Żeby andrzejkowa noc była niezapomniana i pełna wrażeń, przedstawiamy kilka sposobów, które są przepisem na udaną imprezę.

Wróżby andrzejkowe – przyszłość nie ma już tajemnic

Zastanawiasz się nad tym, kto będzie twoim partnerem życiowym, kiedy doczekasz się potomka i czy będzie to chłopiec czy dziewczynka? Odpowiedzi na te pytania szukały już nasze babcie i legendy głoszą, że poznawały je właśnie tego dnia.
Zatem nie zwlekaj, tylko wraz z gośćmi poszukajcie ciekawych wróżb, które otworzą przed wami tajemnice, jakie kryje nadchodzący rok.
Do tych najbardziej popularnych zabaw należą wróżby z wosku przelewanego przez klucz i odczytywanie figur, jakie się z niego tworzą. Dzięki ścieżce ułożonej z butów, dowiecie się u kogo pierwszego będziecie bawić się na weselu.
A jeżeli nie znacie jeszcze imienia swojego partnera lub partnerki, poznacie je dzięki karteczkom z imionami i szpilce. Nie zapomnij o odpowiednim nastroju – zapal niezliczoną ilość świec, zadbaj o przytłumione światło, gadżety i obowiązkowo kule do wróżenia.

Źródło:
https://gazetakrakowska.pl/andrzejki-i-katarzynki-2020-tradycje-i-wrozby-andrzejki-i-katarzynki-co- to-za-swieta/ar/c6-13684678

Ciekawostki o Andrzejkach i Katarzynkach


https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzejki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzynki

Harmonogram* egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2022

Uwaga!

Słuchacze zgłaszają się na egzamin 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PISEMNY 11.01.2022

 

(wtorek)

EKA.05

 

MEC.05

dk

 

w

8:00 60 min 8
AUD.02

 

BUD.20

dk

 

d

11:00 60 min 8
INF.02

 

SPL.05

w

 

d

14:00 60 min 8
typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PRAKTYCZNY 10.01.2022

 

(poniedziałek)

BUD.20 d 9:00 180 min 17
SPL.05 d 9:00 120 min 17
18.01.2022

 

(wtorek)

AUD.02 dk 8:00 180 min W7
12:30 180 min W7
INF.02 w 8:00 150 min 8
12:30 150 min 8
 

 

20.01.2022

(czwartek)

 

 

 

MEC.05

 

w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
EKA.05 dk 8:00 180 min 10

*Imienne listy z przydziałem na zmiany dostępne są w gablocie na terenie Centrum oraz u kierownika warsztatu szkolnego.

Próbne egzaminy zawodowe

13 i 14 listopada słuchacze KKZ: technik informatyk, technik rachunkowości, technik mechanik, technik spedytor, fotograf przystąpili do próbnego pisemnego egzaminu zawodowego. Mieli więc okazję zapoznać się z elektronicznym systemem egzaminacyjnym, by następnie bez stresu  przystąpić do właściwego egzaminu w sesji styczeń-luty 2022.

Życzymy powodzenia.