Słuchacze Centrum dziękują Pracownikom Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego postanowili umilić dzień wszystkim pracownikom Centrum czerwonym jabłkiem składając najserdeczniejsze życzenia.

Za serce, uśmiech, dobre słowo,
zachętę do pracy gdy nic się nie udaje
i pochwałę gdy wszystko idzie dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Za to, że w tak wielu sytuacjach
mogliśmy zawsze na Państwa liczyć… Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Rada Słuchaczy

Międzynarodowy dzień języków obcych

W  październiku, jak co roku, obchodzimy w Centrum Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. W dniach 07-08.10.2021r. odbyły się z tej okazji konkursy i quizy językowe, przygotowane i zorganizowane przez nauczycielkę  języka angielskiego – Dorotę Czarnecką.

 

Brało w nich udział 50 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Do każdego typu szkoły przygotowano  quizy i konkursy językowe  o różnej tematyce i różnym stopniu trudności.

Słuchacze 3LS, 5LSa oraz 5LSb Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  wzięli udział w konkursie językowym pt. „Ciekawostki językowe”, rozwiązywali zadania  z języka rosyjskiego dla szkół ponadgimnazjalnych – ‘zapisali polskie słowa cyrylicą’ za pomocą alfabetu, zmagali się z  quizem  językowym „O języku’ a także wyszukiwali tłumaczeń polskich  słów   w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i  litewskim.

Słuchacze Szkoły Podstawowej z semestrów 7P i 8P rozwiązywali quiz  o Wielkiej Brytanii, brali udział w  konkursie leksykalno – gramatycznym ’LEON’, odpowiadali na pytania konkursowe na podstawie filmu DVD ‘The line challenge’

Ponadto Słuchacze semestru 8P rozwiązywali zadanie z języka rosyjskiego dla szkół podstawowych – zapisywali proste, polskie słowa cyrylicą za pomocą alfabetu.

Na zakończenie imprezy został zorganizowany konkurs na plakat pt. ”Ulubiony kraj anglojęzyczny’.

I Miejsce ex aequo  Natalia Wawrzyniak 3LS ( plakat o Kanadzie)  i Maja Rybicka 8P (plakat o Australii) . Gratulujemy

 

Narodowy Spis Powszechny do 30 września 2021 r.

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny.  Udział w spisie jest obowiązkowy. Ważne informacje dot. spisu znajdują się na stronie www.koszalin.pl.

W Urzędzie Miejskim w Koszalinie można się spisać w dniach i godzinach pracy Urzędu (Ratusz – pokój nr 221, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 41).

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2022

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. obowiązkowo !!!   Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2022 do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2021 r. nieobowiązkowo do 07 lutego 2022 r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE ·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2020/2021 włącznie.   do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1a + zał.2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół ·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie ·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie. do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwo dojrzałości  (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern – Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą. – Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych. do dyrektora OKE     ——————————— do 31 grudnia 2021 r. Zał. 1b

 UWAGA!

Do dnia 30 września 2021r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Rodzice/opiekunowie prawni, słuchacze klasy 8 Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Dotyczy rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią oraz problemami zdrowotnymi, do dnia 15 października 2021 r., należy dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga Maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 10.09.2021 r. od godz. 11:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2021)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2021 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2021.

1. Informacje będą dostępne dla zdających
– przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych i trzyliterowych – pod adresem https://poznan.epkz.cke.edu.pl

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2021 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112)  od dnia 8 września 2021 r. , od godz. 10:00, po okazaniu dowodu osobistego.