Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej       341203

Forma

Szkoła Policealna

Kwalifikacje w zawodzie

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Czas trwania

2 lata (4 semestry)

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś.

Wymagania

wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) lub średnie branżowe

Zaświadczenia

wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

absolwent Szkoły Policealnej otrzymuje świadectwo jej ukończenia, a po zdaniu egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez OKE, w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej uzyskuje dyplom zawodowy w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:
1) diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej;
2) zapewnienia opieki osobie podopiecznej;
3) utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej.

Efekty kształcenia

SPO.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
SPO.03.2. Podstawy pomocy społecznej
SPO.03.3. Organizowanie usług opiekuńczo-wspierających dla osoby podopiecznej SPO.03.4. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby podopiecznej
SPO.03.5. Aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
SPO.03.6. Język obcy zawodowy
SPO.03.7. Kompetencje personalne i społeczne
SPO.03.8. Organizacja pracy małych zespołów

Wykaz przedmiotów kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka
Teoretyczne podstawy opieki
Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej
Język obcy w pomocy społecznej
Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :
Usługi opiekuńcze
Aktywizacja osoby podopiecznej
Trening umiejętności społecznych
Praktyka zawodowa