Porozumienie CKU z PZK Met-Pras PUH Joanna Połomska-Mazur

Dnia 6 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Koszalina zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie a firmą PZK Met-Pras PUH reprezentowaną przez właścicielkę Joannę Połomską-Mazur przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

Współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie z firmą PZK Met-Pras PUH Joanna Połomska-Mazur trwa już od 2014 roku. Od dnia 02.03.2016 roku współpracujemy z firmą na mocy listu intencyjnego. Obecna współpraca dotyczy przede wszystkim organizacji na terenie zakładu pracy praktyk zawodowych oraz promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, umożliwienia pracownikom firmy PZK Met-Pras udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje.

Właścicielka firmy PZK Met-Pras pani Joanna Połomska-Mazur wraz ze swoim synem Bartoszem Mazurem jest absolwentką jednego z naszych kursów z zakresu „Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Pani Joanna Połomska-Mazur doskonale rozumie konieczność kształcenia ustawicznego. W okresie swojej działalności firma kierowała wielu swoich pracowników do naszej szkoły na szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych.

Warto podkreślić, że podpisywane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie porozumienie jest pierwszym porozumieniem podpisywanym z przedsiębiorstwem należącym do sektora MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki krajowej i są najliczniejszą grupą przedsiębiorstw funkcjonujących na całym świecie. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw pokaźną grupę stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, które wpływają na rozbudzenie zachowań przedsiębiorczych ludności. Takim przedsiębiorstwem jest PZK Met-Pras. Współpraca szkoły z taką firmą pozwala na elastyczne rozwiązania i tak np. praktyki dla słuchaczy mogą odbywać się w dogodnym dla nich czasie.

Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP pełnią niezwykle ważną rolę w gospodarce narodowej. Wnoszą znaczny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Stanowią główne źródło wzrostu gospodarczego oraz tworzą przeważającą liczbę miejsc pracy. Generują przedsięwzięcia innowacyjne i wypełniają działalnością nisze rynkowe, stanowiące niejednokrotnie dla nich szansę rozwoju. Działalność przedsiębiorstw należących do sektora MSP charakteryzuje się dużą elastycznością, zwłaszcza w odniesieniu do dynamicznie rozwijającego się i stale modyfikującego się otoczenia, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję na potrzeby rynku i oczekiwania klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa biorą także aktywny udział w procesach zmian struktury przemysłowej kraju, odgrywają istotną rolę w rozwoju prywatnej własności środków produkcji, wymuszają zmiany w uregulowaniach prawnych sprzyjających przedsiębiorczości.