Ankieta MEiN dla uczestników KKZ

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki (Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020) zleciło konsorcjum EU-Consult Sp. z o.o. oraz Polskiej Agencji Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. wykonanie badania pt.: Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych.

Celem niniejszej ewaluacji, finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest ocena realizacji jednego z założeń PO WER dotyczącego zwiększenia dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie, w tym poprzez wykorzystanie opracowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Kolejnymi etapami badania są między innymi:

1. Badanie ankietowe internetowe/telefoniczne wśród szkół i placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

2. Badanie ankietowe internetowe wśród uczestników KKZ

Uczestników KKZ prosimy o wypełnienie ankiety: