AU.20. Prowadzenie sprzedaży

1. Organizowanie sprzedaży

Słuchacz:

 1. przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów;
 2. dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży;
 3. przestrzega zasad ustalania cen towarów;
 4. oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży;
 5. stosuje metody i formy prezentacji towarów;
 6. informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej;
 7. określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów;
 8. przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów;
 9. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 10. przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży;
 11. przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
 12. prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami;
 13. stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej;
 14. zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą;
 15. przeprowadza inwentaryzację towarów.

2. Sprzedaż towarów

Słuchacz:

 1. charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży;
 2. przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży;
 3. stosuje różne formy i techniki sprzedaży;
 4. określa rodzaje zachowań klientów;
 5. przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej;
 6. udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży;
 7. prezentuje ofertę handlową;
 8. realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży;
 9. dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych;
 10. zabezpiecza i odprowadza utarg;
 11. wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru;
 12. obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
 13. sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów;
 14. stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT;
 15. stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;
 16. przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.