MS.12. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Słuchacz:

 • określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
 • ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
 • formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.

2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy

Słuchacz:

 • odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
 • wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
 • ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
 • dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
 • charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
 • określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
 • opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
 • posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.

3. Ocenianie ryzyka zawodowego

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 • rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 • identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
 • wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
 • ocenia poziom ryzyka zawodowego;
 • wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
 • sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.

4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
 • ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 • sporządza dokumentację powypadkową;
 • określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Słuchacz:

 • określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
 • analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
 • określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
 • stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu,
 • zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
 • opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.