Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Forma

KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy

W zawodzie

Technik informatyk

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś!

Ilość godzin

500 godzin
(274 h zawodowych + 50 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych)

Wymagania

Ukończone 18 lat.
Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK INFORMATYK.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań z danego KKZ (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • EE.08 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75% punktów),
 • EE.09 egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania, np. zbudowanie aplikacji bazodanowej na serwerze lokalnym (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia oraz oprogramowania. Dozwolone jest również pracowanie na swoich komputerach.

W zawodzie:

1. Tworzenie stron internetowych.

Słuchacz:

 1. posługuje się hipertekstowymi językami znaczników;
 2. tworzy strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;
 3. tworzy kaskadowe arkusze stylów (CSS);
 4. wykorzystuje kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;
 5. rozpoznaje funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 6. tworzy strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;
 7. projektuje strukturę witryny internetowej;
 8. wykonuje strony internetowe zgodnie z projektami;
 9. stosuje reguły walidacji stron internetowych;
 10. testuje i publikuje witryny internetowe;
 11. stosuje różne modele barw;
 12. przestrzega zasad cyfrowego zapisu obrazu;
 13. wykonuje projekt graficzny witryny internetowej;
 14. tworzy grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;
 15. zmienia atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;
 16. przetwarza i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;
 17. przestrzega zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych.

Słuchacz:

 1. korzysta z funkcji strukturalnego języka zapytań;
 2. posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;
 3. projektuje i tworzy relacyjne bazy danych;
 4. importuje dane do bazy danych;
 5. tworzy formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;
 6. instaluje systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych;
 7. modyfikuje i rozbudowuje struktury baz danych;
 8. dobiera sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;
 9. zarządza bazą danych i jej bezpieczeństwem;
 10. określa uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;
 11. udostępnia zasoby bazy danych w sieci;
 12. zarządza kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;
 13. kontroluje spójność baz danych;
 14. dokonuje naprawy baz danych.

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Słuchacz:

 1. korzysta z wbudowanych typów danych;
 2. tworzy własne typy danych;
 3. przestrzega zasad programowania;
 4. stosuje instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 5. tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 6. wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 7. kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 8. wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera;
 9. stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych;
 10. wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji;
 11. pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 12. testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 13. dokumentuje tworzoną aplikację;
 14. zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie;
 15. zabezpiecza dostęp do tworzonych aplikacji.