BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji

1. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych

Słuchacz:

 1. określa sposoby uzdatniania wód powierzchniowych i podziemnych;
 2. rozpoznaje procesy oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
 3. określa warunki odprowadzania ścieków;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 5. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 6. wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i sporządza kosztorysy tych robót;
 7. organizuje prace związane z budową sieci oraz montażem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 8. prowadzi dokumentację budowy sieci oraz montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 9. przeprowadza i dokumentuje odbiory techniczne sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 10. ocenia stan techniczny sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych;
 11. wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 12. lokalizuje miejsca awarii sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych i określa przyczyny ich powstawania;
 13. organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Słuchacz:

 1. przestrzega zasad transportu i magazynowania paliw gazowych;
 2. rozpoznaje urządzenia stacji gazowych, nawanialni i tłoczni gazu;
 3. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci i instalacji gazowych;
 4. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
 5. wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych i sporządza kosztorysy tych robót;
 6. organizuje prace związane z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
 7. prowadzi dokumentację budowy sieci gazowych oraz wykonania instalacji gazowych;
 8. przestrzega zasad odbiorów technicznych sieci i instalacji gazowych;
 9. przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do użytku;
 10. organizuje prace związane z eksploatacją sieci i instalacji gazowych;
 11. ocenia stan techniczny sieci i instalacji gazowych;
 12. wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 13. przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego;
 14. określa przyczyny awarii sieci i instalacji gazowych;
 15. organizuje prace związane z usuwaniem awarii i modernizacją sieci i instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych

Słuchacz:

 1. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną sieci, węzłów ciepłowniczych i instalacji grzewczych;
 2. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 3. wykonuje przedmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i sporządza kosztorysy tych robót;
 4. organizuje prace związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 5. przeprowadza odbiory techniczne sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 6. organizuje prace związane z eksploatacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 7. przestrzega zasad przekazywania sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych odbiorcom do użytku;
 8. ocenia stan techniczny sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych;
 9. wykonuje obmiar robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 10. lokalizuje miejsca awarii sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych i określa przyczyny ich powstawania;
 11. organizuje prace związane z remontem i modernizacją sieci, węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych.

4. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Słuchacz:

 1. posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 2. wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 3. wykonuje przedmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych i sporządza kosztorys tych robót;
 4. organizuje prace związane z montażem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 5. przeprowadza odbiory techniczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 6. wykonuje czynności związane z uruchamianiem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 7. kontroluje parametry pracy urządzeń wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych;
 8. przeprowadza kontrolę stanu technicznego instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 9. wykonuje obmiar robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz rozlicza materiały, narzędzia i sprzęt;
 10. lokalizuje miejsca awarii instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz określa przyczyny ich powstawania;
 11. organizuje prace związane z remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
 12. prowadzi dokumentację eksploatacji instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.