AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

1. Tworzenie przekazu reklamowego

Słuchacz:

 1. określa cele przekazu reklamowego;
 2. dobiera narzędzia promocji;
 3. pozyskuje oraz przetwarza informacje niezbędne do realizacji reklamy;
 4. prezentuje informacje reklamowe w formie graficznej, tekstowej i tabelarycznej oraz określa ich przydatność do wykonania reklamy;
 5. określa mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
 6. przygotowuje zestaw informacji dotyczących kampanii reklamowej;
 7. dobiera środki reklamowe służące do opracowania przekazu reklamowego;
 8. dobiera środki prezentacji przekazu reklamowego;
 9. stosuje programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji oraz opracowania przekazu reklamowego;
 10. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących tworzenia przekazu reklamowego.

2. Projektowanie środków reklamowych

Słuchacz:

 1. projektuje różne formy środków reklamowych i innych narzędzi promocji;
 2. projektuje elementy systemu wizualnej identyfikacji firmy;
 3. stosuje różne formy i środki projektowania reklamy;
 4. stosuje przepisy prawa autorskiego i własności intelektualnej;
 5. wykorzystuje programy komputerowe w trakcie prac projektowych;
 6. prezentuje projekty reklamy produktów i usług.

3. Tworzenie planu medialnego

Słuchacz:

 1. ocenia projekt przekazu reklamowego przed jego publikacją;
 2. dobiera nośniki reklamy do przyjętej strategii reklamy;
 3. dobiera media do przyjętej strategii reklamy;
 4. ustala czas emisji reklamy w mediach na podstawie określonych wskaźników;
 5. sporządza plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
 6. organizuje emisję reklamy w mediach;
 7. sporządza dokumenty dotyczące emisji reklamy w mediach;
 8. stosuje przepisy prawa oraz przestrzega zasad etyki zawodowej, dotyczących emisji reklamy w mediach.

4. Przygotowywanie środków reklamowych

Słuchacz:

 1. planuje etapy produkcji środków reklamowych;
 2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu towaroznawstwa do realizacji określonych zadań;
 3. sporządza harmonogram przygotowania środków reklamowych;
 4. określa metody i techniki produkcji reklamy;
 5. dobiera materiały i narzędzia do wykonywania środków reklamowych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały i sprzęt do produkcji środków reklamowych;
 7. obsługuje urządzenia techniczne i korzysta z programów komputerowych do wykonywania środków reklamowych;
 8. przygotowuje reklamę w wersji drukowanej i elektronicznej;
 9. przestrzega standardów jakości pracy w procesie produkcji środków reklamy;
 10. prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji środków reklamowych;
 11. przestrzega zasad etyki zawodowej podczas produkcji środków reklamowych oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

5. Badanie skuteczności reklamy

Słuchacz:

 1. opracowuje oraz interpretuje wyniki badań rynku reklamy;
 2. ocenia jakość produktów i usług reklamowych według określonych kryteriów;
 3. określa efektywność reklamy na podstawie ustalonych wskaźników;
 4. ocenia skuteczność reklamy na podstawie badań rynkowych;
 5. prowadzi badania efektywności reklamy z wykorzystaniem programów komputerowych;
 6. prezentuje wyniki badań dotyczących oceny jakości oraz skuteczności prowadzonej reklamy.