AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

W zawodzie:

1. Organizowanie działań reklamowych i marketingowych

Słuchacz:

 1. korzysta z różnych źródeł informacji o rynku;
 2. dobiera metody badań i analizy rynku;
 3. dokonuje analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych;
 4. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności marketingowej;
 5. realizuje zadania związane z działalnością reklamową;
 6. dobiera i stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
 7. podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych badań rynku;
 8. podejmuje decyzje handlowe na podstawie wyników analizy statystycznej;
 9. opracowuje plan marketingowy przedsiębiorstwa.

2. Zarządzanie działalnością handlową

Słuchacz:

 1. korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
 2. przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
 3. dobiera formy sprzedaży do rodzaju działalności handlowej;
 4. prowadzi negocjacje handlowe;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące działalności handlowej;
 6. zawiera umowy kupna lub umowy sprzedaży;
 7. sporządza kalkulację cen sprzedaży;
 8. przestrzega procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów;
 9. przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrobów i towarów;
 10. organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów;
 11. prowadzi i nadzoruje gospodarkę magazynową;
 12. organizuje prace dotyczące ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
 13. dobiera środki techniczne do wykonania określonych zadań;
 14. nadzoruje procesy składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów;
 15. wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży;
 16. wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej

Słuchacz:

 1. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej;
 2. przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
 3. ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
 4. wycenia składniki aktywów i pasywów;
 5. określa koszty działalności handlowej oraz przychody z działalności handlowej;
 6. sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży;
 7. rozlicza i ewidencjonuje różnice inwentaryzacyjne;
 8. stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
 9. oblicza wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w różnych systemach;
 10. przestrzega zasad ustalania zobowiązań wobec instytucji publicznoprawnych;
 11. sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
 12. stosuje metody analizy ekonomicznej;
 13. interpretuje podstawowe miary i wskaźniki analizy ekonomicznej;
 14. sporządza sprawozdania z realizacji zadań gospodarczych;
 15. przestrzega zasad i stosuje metody sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych;
 16. sporządza biznesplan przedsiębiorstwa.