Deklaracje do OKE Poznań

Dotyczy wyłącznie osoby, która ukończyła KKZ i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy (bezpośrednio po jego zakończeniu lub uczestnicząc w KKZ, który kończył się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego) oraz osoby, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy bezpośrednio po jego zakończeniu lub uczestnicząc w KKZ, który kończył się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego (zgodnie z § 4 ust. 3 albo 4 rozporządzenia MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dz.U. z 2015 r., poz. 673 lub § 4 ust. 4 albo 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dz.U. z 2017 r., poz. 1663) oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Województwo zachodniopomorskie podlega pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą na adres:

OKE Poznań
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Komplet dokumentów musi zawierać:

  • czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Następnie OKE instruuje zdającego o podjętych decyzjach w sprawie egzaminu.

Dokładne terminy złożenia deklaracji podawane są corocznie w sierpniu w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla danego roku.

Gdy osoba przystępuje do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny powinna uiścić opłatę za ten egzamin. Więcej informacji na ten temat znajduję się na stronie OKE: http://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.