XVII edycja programu”STYPENDIA POMOSTOWE”

UWAGA MATURZYŚCI !!!!

XVII EDYCJA PROGRAMU „STYPENDIA POMOSTOWE”

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełnią następujące kryteria:

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści , którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
  a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  b) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
  c) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl
  d) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 złotych brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku.
 2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust.1, jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie w ramach każdej z tych grup.
 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały największą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Zasady te mają zastosowanie tak w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Szczegółowe warunki dostępne są w Regulaminie na stronie internetowej (Segment IA): www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania wniosków on-line:

02.07.2018- 17.08.2018r. do godz.16.00

 

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy przekazać do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 24 sierpnia 2018 r. Dla województwa zachodniopomorskiego są to Oddział Terenowy KOWR w Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, tel. (94) 347-31-00 oraz Oddział Terenowy KOWR w Szczecinie, ul. Matejki 6B,

tel. 91 814-42-00.

Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach od października do lipca.

 

ALGORYTM

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50%= 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.