Ważne informacje dotyczące matury- w tym egzaminy ustne!

  1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej
  2. Część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla absolwentów, którzy:

a) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, albo

b) są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwenci, o których mowa wyżej, może przystąpić do części ustnej z języka polskiego i języka obcego nowożytnego pod warunkiem, że w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu oraz w terminie do dnia 25 maja 2020r. przekażą dyrektorowi szkoły (dyrektor@ckukoszalin.edu.pl) informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego.

 

W przypadku gdy wyniki z części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu muszą być przedstawione w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnią zagraniczną, absolwent musi dodatkowo złożyć oświadczenie w tej sprawie. Niezłożenie takiej informacji wraz z oświadczeniem do dnia 25 maja 2020r. oznacza brak deklaracji przystąpienia do części ustnej egzaminu.

3. W 2020 r. absolwenci przystępujący do egzaminu maturalnego zdają ten egzamin i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Natomiast ci absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego tylko w części ustnej, w celu otrzymania świadectwa dojrzałości, nie przystępują do tego egzaminu. Otrzymują oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.