Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów na kwalifikacyjne kursy zawodowe i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

Nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie prowadzony jest w sposób ciągły, przez cały rok. Z chwilą zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby kandydatów, zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalna liczba słuchaczy do stworzenia grupy kursowej

Lp. Nazwa formy pozaszkolnej Liczba osób
w grupie
1 Kwalifikacyjny kurs zawodowy 20
2 Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – 100 godzin 4
3 Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – 300 godzin 10
4 Obsługa i programowanie obrabiarek CNC (360) 10
5 Spawanie jedną z metod MAG/TIG/MMA/311 8
6 Rozszerzenie uprawnień spawalniczych na inny materiał 6
7 Odnowienie uprawnień spawalniczych 1
8 Doskonalenie umiejętności spawalniczych 1
9 Kurs CCNA CISCO (jeden semestr) 8
10 Kurs tokarski, frezarski, ślusarski, montera sieci oraz
instalacji i urządzeń sanitarnych
4
11 Kurs kadry i płace, rachunkowości, fakturowania z
zastosowaniem komputera
10
12 Kurs ABC przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej
10
13 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu
4
14 Kurs przygotowujący do matury (30) 10
15 Kurs przygotowujący do matury, języka angielskiego (90) 10
16 Kurs komputerowy – podstawowy (np. ECDL) 8
17 Kurs komputerowy (obsługa jednego programu np. Excel) 8
18 Kurs kosmetyczny (np. przedłużanie rzęs) 14
19 Kurs opiekun osoby starszej 4
20 Kurs pielęgnacja terenów zieleni 6
21 Inne formy zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem rynku pracy zgodnie
z preliminarzem kursów

 

dokonywane jest postępowanie rekrutacyjne:

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz pozaszkolne formy kształcenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – w sposób ciągły. Z chwilą złożenia minimalnej wymaganej liczby wniosków przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy i pozaszkolne formy kształcenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – nie później niż w terminie 3 dni od daty utworzenia grupy.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – nie później niż w terminie 5 dni od ostatniego dnia na weryfikację wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów wymaganych dokumentów – w terminie nie krótszym niż 2 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – terminie jednego dnia od ostatniego dnia na potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym.